Старобългарски речник
слѹжьба 
слѹжьба -ꙑ ж 1. Слугуване, прислужване, шетане, шетня ꙇ бꙑстъ ѣко сплъншѧ сѧ денье слѹжьбꙑ его де въ домъ сво М Лк 1.23 З А ꙇ марта млъвлѣаше о мъноѕѣ слѹжъбѣ. ставъш же рее. г не радш л ѣко сест(р)а моѣ еднѫ мѧ остав слѹжт. рьц ѹбо е да м поможетъ М Лк 10.40 З А СК відѣ лі ѹеніка. онъ о прѣданьі. тъштааше сѧ. а сі о слѹжъбѣ К 6а 9 Срв. С415.24 потом же постав  блаженꙑ сава. сокаѭ. варт  слѹжт брат вьсе. прмъ же слѹжъбѫ тѫ съ ѹсрьдмъ  съ радостѭ С 284.8—9 Занятие, работа. божъствънꙑ же їѡаннъ ... водѫ отъ потока въꙁносꙙ. варꙙ дѣлаѭштмъ.  работаѧ мъ въ камен.  въ прокꙑхъ слѹжьбахъ ꙁъданꙗ. вън҄егда манастꙑръскаꙗ штѹждекръмьнца ꙁъдааше сꙙ С 284.4 семѹ ѹбо ꙁждемѹ манастꙑрѹ. прнѹждамъ бѣаше правьдвꙑ тъ мѫжъ. нѫ слѹжъбѫ творт.  варꙙштꙋ ност брашъно дѣлателемъ десꙙт пьпрштъ въ дал҄ꙙ отъ манастрѣ С 284.27 Услуга, помощ. проꙁѩбаѩ пажтъ скотомъ ї травѫ на слѹжьбѫ лкмъ. їꙁвесті хлѣбъ отъ ꙁемⷧѩ.  вно вьꙁвеселтъ срдце лкѹ СП 103.14 2. събир Прислуга, прислужници, слуги нѣкто палатї ... пораженъ дхомъ непрꙗꙁнномъ. прѣбꙑ самъ нѣмъ  неподвжмъ. доде же манастра ловѣка бжьꙗ. съ женоѭ своѭ  снъм  дьштерм.  съ прокоѭ робскоѭ слѹжьбоѭ С 562.12 3. Полагане на грижи за нещо ц слѹжьбѫ тѣлесънѫ прѣмъше. ште  дшам власт покѹшате сꙙ С 88.14—15 да н тѣлесънꙑѧ слѹжꙿбꙑ оскѫдтъ страньнꙑмъ. н дховнааго дѣла ѹпраꙁнтъ. о обомъ бо творааше попеень С 550.15—16 4. Поклонение; служене, служба троце бже вꙿсемогꙑ. бѫд м помощьнкъ. ꙇ бѫд м подавъꙶ слѫ. ꙇ мѫдрость ... на твоѭ слѹжъбѫ СЕ 72b 9—10 а же нъ н҄ѣ акꙑ беꙁѹмьл сте. на слѹжьбѫ блаꙁнꙙштѹ васъ дꙗволѹ. нъ оставвъше  отъстѫпт отъ н҄его С 29.20 5. Богослужение, религиозна служба, литургия мѣаше пръваѣ скн. оправдане слꙋжъбѣ. стое же людъское Е 28б 14—15 см же тако съвръшеномъ. въ пръвѫѫ скнѫ. вꙑнѫ въхождахѫ ере. слѹжбꙑ съдѣваѫще Е 29а 13 гі бже нашъ. прм ѹмаленѫѭ нашѭ слѹжъбѫ СС IIа 3 пакꙑ прносмъ тебѣ. словесънѫѭ сѭ слѹжъбѫ. о ѹмеръшхъ въ вѣрѣ СС IIIа 24—25 прм гі мⷧтвꙑ нашѧ. съ прносмꙑм слѹжъбам ... тебѣ даѭщю. гдемь нашмь СЕ 16а 21  повелѣ вьсꙙ свꙙтꙑѧ божѧ цръкв правовѣрънꙑхъ ꙁатворт. не творт вь н҄хъ обꙑьнꙑхъ слѹжъбъ С 190. 26—27 въ днъ же отъ дꙿн стоѧштѹ стѹѹмѹ на въсходѣ сꙑньнѣмь. по слѹжꙿбѣ црьквьнѣ. напрасно облакъ покрꙑ го свѣтьлъ С 570.6 Богослужебен чин; ред, по който се извършва църковна служба. стⷯ҇. ѹслꙑш бже гласъ млтвꙑ мое. щ проѧѧ слѹжбꙑ Е 24б 7 щ слѹжбꙑ (...) д҃ декѧбрѣ. алⷢ҇лѹ. глаⷭ҇. д҃. въꙁвашѧ праведн Е 24б 13  бꙑваⷮ҇е прое ⷩ҇ слѹжъбѣ до конца. егꙿдаже прведѫтъ постргъшааго сѧ на трапеꙁѫ. поѭтъ пѣне се глⷭ҇а г҃ СЕ 99b 22 дольскаꙗ слѹжьба εἰδωλολατρεία Идолослужение, идолопоклонничество, езичество крестъ въдрѫжаше сѧ. а ідольскаѣ слѹжъба раꙁорена бꙑваше. кръстъ въстааше. ꙇ дьѣволѣ сіла раꙁорена бꙑваше К 10b 9 свѧттел҄ьскаꙗ слѹжьба ἱερατικὴ λειτουργία Свещенодействие тъ стꙑмъ епскѹпомъ  мѫенкомъ петромъ. божмъ авл҄енмъ. отълѫенъ бъⷭ҇і отъ свꙙттел҄ьскꙑѧ слѹжъбꙑ С 186.25 стꙑ же еппъ шъдъ кѹпꙿно. съ потрѣбоѭ сттел҄ьстѣ слѹжьбѣ. носꙙште  ꙗже на сто кръштень потрѣбьнаꙗ. на гробъ прдошꙙ С 536.29 слѹжьбѫ прмат ὑπηρετέομαι, διακονέομαι Обслужван съм, получавам услуги се бо нꙑнꙗ вдмъ ꙗко богатї  ншт.  ꙁъл  добр. отъ того слѹжъбѫ прмьѭтꙿ С 262.6 правьдьно же помꙑслхъ. доньдеже смъ въ крѣпост тѣлесьнѣ. послѹжт  поработат отцемъ. да гда отънемогѫ то беꙁъ осѫжденꙗ бѫдѫ. отъ нѣхъ слѹжьбѫ прмьѧ С 286.26—27 н отъ таковааго дховьнааго юношꙙ. окꙑ отъ ѹенка подобаатъ слѹжꙿбѫ прмат. н ономѹ пакꙑ сътрьпѣт оть н҄его ꙗкоже отъ ѹтелꙗ слѹжьбѫ прмат.  достотъ мѣсто мѹ подат. о себѣ прѣбꙑват С 548.15— 16, 17 слѹжьбѫ прност λατρείαν προσφέρω Принасям служба, служа отъ съньмштъ жденѫтъ вꙑ. нъ прдетъ годна. да вьсѣкъ же ѹбетъ вꙑ. мьнтъ сѧ слѹжъбѫ прност бѹ М Йо 16.2 З А СК М З А СК Е СП СС СЕ К С Гр λειτουργία λατρεία ϑεραπεία ὑπηρεσία διακονία ὑπουργία ἱερουργία ἀκολουϑία δουλεία τὸ Πάσχα слѹжъба слꙋжъба слѹжба Нвб служба ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА