Старобългарски речник
в ваI ваII вааловъ вабт вав...нꙋ вавѹлоньскъ вавѹльнъ вавѵла вавѵлонъ вавѵлоньскъ вадт ваа вакъхъ валерꙗнъ валт сѧ валꙗт сѧ вама вам вамъ вапа вараава вараавва вараакъ варава варавва варахнъ варахс варахсонъ варвара варвара варваръI варваръII вардіаховъ вардавохъ варона вартI вартII варнава вартме вартоломе вартоломѣ варѣт варъI варъII варъвара варъваръ варътоломѣ варь варьтме варꙗт васаньскъ васле васл васлна васлскъ васлѣ васлꙗ васлѣ васль васльскъ васскъ васнь васо васъ вашь ваю ваꙗнь ваѭ вевеꙗ ведро ведро веле велеꙁълоба велененавсть велерѣеват велерѣвъ велеменьнъ велство велкодѹшьнъ велколѣпоть велкота велкъ велавъ вела, велаш, вела велань велат велат сѧ велество велт вельскъ вельство вельствь вель велꙗ велꙗръ велфегоръ велѣнь велѣт велърѣеват вельбѫдъ вельбѫждь вельгласьнъ вельдаровань вельѕѣволъ вельѕѣѹлъ вельꙁѣво вельꙁѣволъ вельꙁѣвѹлъ вельꙁѣолъ вельꙁѣѹлъ вель вельлѣпота вельлѣпъ вельм вельможа вельмѫдроват вельмѫжа вельрѣеват вельрѣвъ вельрѣь вельфѣгоръ вельꙗдъ велѩщюмѹ венѣмінъ веньꙗмнъ веньꙗмн҄ь вепрь верга верѣꙗ веръсавеꙗ веселт веселт сѧ весело веселѣт сѧ веселъ весель веселѩтъ сѩ весло весна весньнъ вестI вестII ветъхъ ветъшат вееръ веерьн҄ь веерьнꙗ веерꙗ веерꙗнь веерꙗт вещь вещьнъ вещьство вдана вдмо вдмъ вдоват вдомъ вдѣна вдѣнь вдѣт вдъ вдъсада вдъсадьскъ вдъфаг҄ вдьнъ вдьць вдꙙшта вдꙙштааго вк҄ентъ вкторъ влтсъ вна внар҄ь вно вновьнъ вноградъ вноградьнъ внодать внопвьца внопца внопть внъꙁантскъ вньнкъ вньнъI вньнъII всамбонъ всѣнь всѣт втал втанꙗ втан втат втеꙁда втъ втъсада втъфаг҄ втьлеема втьлеемъ втьлеемьI втьлеемьII втьлеемьскъ втьлеома втьлеомъ втьлеомь втьлеомь втьлеомьскъ втьлѣемъ вꙗлца влавѣнъ влага владꙑка владꙑца владꙑьн҄ь владꙑьскъ владꙑьскꙑ владꙑьство владꙑьствь власвмсат власвмꙗ власвмлꙗт влас властел҄ь властельскъ власт власть власфмсат власфмꙗ власфмлꙗт власѣнъ власъI власъII влахернꙑ влат влѣщ влъснѫт влъхвовань влъхвовьнъ влъхволюбь влъхвъ влъшьба влъшьбьнъ влъшьскъ влъшьство влъшьствь влькъ вльнаI вльнаII вльн҄ень вльньнъ вльнꙗт сѧ вльца вльь влььць воаꙁъ воанръг҄есъ вода водт водоносъ водонось водопца водотѣь водьнотрѫдовтъ водьнъ вождь воꙁ воꙁъ во во вонъ воньство воска вол҄е волт волнꙗт воловьнъ волъ вол҄ьнъ волꙗ вонъ вонꙗ вонꙗт вооанргс вооꙁовъ вооꙁъ воскъ вощага воват вовода воводнъ воводьскъ воводьство врабь врагъ вражень вражьда вражьдоват вражь вражьскꙑ врановъ вранъ врата вратарца вратар҄ь вратт сѧ вратъI вратъII вратъкъ вратьнкъ враеват враевъ враевьнъ враевьскъ враь враьба враьбьно враьбьнъ врѣдт врѣдъ врѣдьнъ врѣждат врѣждень врѣменьно врѣменьнъ врѣмѧ врѣтще врѣще врѣщ врѣщ сѧ връхосъ връхъ врьбьнца врьбь врьвь врьжень врьстаI врьстаII врьтоградар҄ь врьтоградъ врьтѣт сѧ врьтъ врьтъпоградъ врьтъпъ врьховьнъ врьховьн҄ь врьхѹ врьхъ вѣ вѣдомъ вѣдро вѣдѣнь вѣдѣнь вѣдѣт вѣдь вѣжда вѣ вѣко вѣкъ вѣнт вѣньць вѣньат вѣра вѣрт сѧ вѣроват вѣровьнъ вѣрьно вѣрьнъ вѣрьствоват вѣсть вѣстьнкъ вѣтвь вѣтвь вѣт вѣттел҄ь вѣтръ вѣтрьнъ вѣтрьн҄ь вѣтъ вѣть вѣтьскꙑ вѣьно вѣьнъ вѣщават вѣщань вѣщат вѣще вѣщца вѣꙗ вѣꙗнь вѣꙗт въ въавдѣ въблаговолт въбѣгат въбѣгнѫт въведень въвест въвлѣщ въводт въврѣт въврѣщ въврѣщ сѧ въвѣрт въвѣст въвѣꙗт въгаждань въгаждат въглашень въглѫбт въгнѣждат сѧ въгнѣꙁдт сѧ въгодт въгодьнкъ въгодьнъ въдат въдат сѧ въдаꙗт въдаꙗт сѧ въдварꙗт сѧ въдворт сѧ въдрѫжат въдрѫжт въдѹнѫт въдѣт въдъхнѫт въжагат въжделат въжделѣт въждѧдат [сѧ] въжещ въжещ сѧ въжꙃат въжꙃат сѧ въжлюбт въꙁ въꙁавдѣт въꙁаконт въꙁаконь въꙁалкат [сѧ] въꙁбт въꙁблагословествт въꙁбоꙗт сѧ въꙁбрант въꙁбранꙗт [сѧ] въꙁбѹдт въꙁбѹждат въꙁбѹꙗнь въꙁбѣст въꙁбѣст сѧ въꙁбѣсоват сѧ въꙁбѣсьнѣт въꙁбѣшат въꙁбѣшень въꙁбънѫт въꙁбьрат въꙁвалт въꙁварт въꙁвелат въꙁвелат сѧ въꙁвелт въꙁвелт сѧ въꙁвеселт въꙁвеселт сѧ въꙁвеселꙗт въꙁвест въꙁвть въꙁвть въꙁводт въꙁвратт въꙁвратт сѧ въꙁвращат въꙁвращат сѧ въꙁвращень въꙁврѣщ въꙁвѣроват въꙁвѣст сѧ въꙁвѣстт въꙁвѣщат въꙁвѣщень въꙁвѣꙗнь въꙁвѣꙗт въꙁвꙑст въꙁвꙑшень въꙁвꙑшт въꙁвѧꙁат въꙁгарат сѧ въꙁглавьнца въꙁглаголат въꙁгласт въꙁглашат въꙁглашень въꙁглѧдат въꙁгнѣтт въꙁгнѫшат сѧ въꙁгорѣт сѧ въꙁградт въꙁградт сѧ въꙁграждат въꙁграждень въꙁгръдѣнь въꙁгрьмѣт въꙁдань въꙁдател҄ь въꙁдат въꙁдаꙗнь въꙁдаꙗт въꙁдвгнѫт въꙁдвгъ въꙁдвжень въꙁдвꙃат въꙁдвт сѧ въꙁдвлꙗт въꙁджене въꙁдрат сѧ въꙁдрадоват сѧ въꙁдражат въꙁдраꙁт въꙁдрастень въꙁдраст въꙁдрастт въꙁдрастъ въꙁдращат въꙁдрнѫт въꙁдрѹт въꙁдрѣмат [сѧ] въꙁдръвань въꙁдрꙑват въꙁдрꙑдат въꙁдрьвьноват въꙁдрьжаньнъ въꙁдрьжань въꙁдрьжат въꙁдрьжат сѧ въꙁдѹнѫт въꙁдѹхъ въꙁдѹшьнъ въꙁдѣлат въꙁдѣт въꙁдѣꙗнь въꙁдѣꙗт сѧ въꙁдъхнѫт въꙁдꙑхань въꙁдꙑхат въꙁдьрат сѧ въꙁграт сѧ въꙁмань въꙁмат въꙁрат въꙁскань въꙁскател҄ь въꙁскатI въꙁскатII въꙁсковат въꙁт въꙁлагат въꙁлакат [сѧ] въꙁлежат въꙁлетѣт въꙁлещ въꙁлват въꙁложт въꙁлѹбт въꙁлѣгань въꙁлѣст въꙁлюбт въꙁлюбт сѧ въꙁлюбл҄енкъ въꙁлюбл҄енъ въꙁлюбл҄ень въꙁльꙗт въꙁмагат въꙁметат въꙁможьно въꙁможьнъ въꙁмощ въꙁмѣрт въꙁмѣтат въꙁмьꙁдь въꙁмѧст сѧ въꙁмѫжат въꙁмѫтт въꙁмѫтт сѧ въꙁмѫщат въꙁмѫщат сѧ въꙁмѫщень въꙁнакъ въꙁненавдѣт въꙁнепьщеват въꙁнесень въꙁнесітъ въꙁнест въꙁнест сѧ въꙁнкнѫт въꙁност въꙁност сѧ въꙁношень въꙁньꙁнѫт въꙁоват въꙁоръ въꙁрадоват сѧ въꙁъвань въꙁъват въꙁъпт въꙁъхѹлꙗт въꙁъꙗрт сѧ въꙁꙑват въꙁьмат въꙁьмат сѧ въꙁьрѣнь въꙁьрѣт въꙁꙗрт сѧ въꙁꙗхат въꙁѧт въꙁѧт сѧ въꙁѧть въньнъ вънѫ въспрь въспрьн҄ въстнѫ въкопат въкорент сѧ въкѹпѣ въкѹпъ въкѹст въкѹсъ въкѹшат въкѹшень въкꙑснѫт въкꙑсѣт вълагалще вълагат вълаꙁт вълаꙁъ вълаꙗт сѧ вълежат вълват вълват сѧ вълт вълꙗт въловьнъ въложень въложт вълѣпотѫ вълѣпотѫ вълѣст въльстт въльꙗт въмалѣ въмест въметат въмѣнт въмѣнꙗт въмѣстт въмѣстт сѧ въмѣтат въмѣщат въмѣщат сѧ вън҄егда вън҄егдаже вънеꙁаапъ вънеꙁаапѫ вънеꙁаѣпѫ вънесень вънест вънт въноꙁт въност вънѹ вънѹшт вънѣ вънѣшьн҄ вънѣщьн҄ вънѣѭдѹ вънѣѭдѣ вънъ въньꙁнѫт въньмат въньст вънѧт вънѧт сѧ вънѫтрь вънѫтрьн҄ь вънѫтрьѭдѹ вънѫтрьѭдѫ въображат сѧ въобраꙁт въорѫжат сѧ въорѫжт сѧ въошут въпадат въпадень въпаст [сѧ] въперт въпеалт сѧ въпсат въпт въплакат въплътт сѧ въплъень въплът въплъщень въпл҄ь въпльенмъ въправьдт въпрашань въпрашат въпрост въпросъ въпрошень въпрѣкꙑ въпрѣат сѧ въпрьво въпрѧщ въпѹстт въпѹщат въпьсат въраꙁѹмт върнѫт върѧдт върѧждень върѫт върѫщат сѧ въсадт въсадт сѧ въсадьнкъ въсверѣпѣт въсел҄енаꙗ въсел҄еньскъ въсел҄ень въселт въселт сѧ въселꙗт въселꙗт сѧ въсꙗт въскакат въскладат въскланꙗт сѧ въскласт въсклкновень въсклкнѫт въсклцань въсклон҄ень въсклонт въсклонт сѧ въсколѣбат въсколѣбат сѧ въскорѣ въскот въскра въскран҄ въскрлт въскрль въскрат въскрѣст въскрѣсьнъ въскрѣшат въскрѣшень въскръбѣт въскръмт въскрьсат въскрьсень въскрьсновень въскрьснѫт въскѹрт сѧ въскѹрꙗт въскꙑпѣт въскꙑснѫт въскꙑсѣт въскѫѭ въславт въсладт с въсланꙗт сѧ въслѣдоват въслѣдъ въслѣдьствоват въслѣпат въсмꙗт сѧ въсмрьдѣт сѧ въсмьꙗт сѧ въсптань въсптѣт въсплакат [сѧ] въспланѫт сѧ въсплащень въсплескат въсплщеват въсплюнѫт въспомнань въспомнат въспомѣнѫт въспомѧнѫт въспопльꙁень въспрмат въспрѩт въспрост въспрѣтт въспрѣщат въспрѣщень въспрѧнѫт въспрѧтат въспѹстт въспѹщат въспѣват въспѣстоват въспѣт въспѣть въспꙑтат въспѧть въстават въставтел҄ь въставт въставл҄ень въставлꙗт въстанвъ въстаньнъ въстань въстат въстаꙗнь въстаꙗт въстенат въстрат въстлапт въстокъ въстовъ въстоьнъI въстоьнъII въстрепетат въстръгат въстръгнѫт въстрьꙃат въстрьмл҄ень въстрѧст сѧ въстрѫбт въстъкнѫт въстѧгнѫт въстѧꙃань въстѧꙃатI въстѧꙃатII въстѫжт въстѫпат въсѹ въсхвалт въсхвалт сѧ въсхвалꙗт въсхватт въсхлащень въсхлѧпат въсходт въсходъ въсхождень въсхождень въсхотѣт въсхѹлꙗт въсхꙑтат въсхꙑтт въсхꙑтт сѧ въсхꙑщат въсхꙑщень въсхꙑщьнкъ въсѹдт сѧ въсѣлꙗт въсѣлꙗт сѧ въсѣст въсѣт въсѣꙗт въсълат въсꙑлат въсꙑн҄ень въсꙑнꙗт въсꙑпат въсьꙗт вътаноемьнъ вътаномьнъ въторцеѭ въторопрьвъ въторо въторъ въторъкъ въторьнкъ вътрътърат вътъще въходт въходъ въходьнъ въхождень въшѹмѣт въшюмѣт въшьствь въцѣсарт сѧ вънт вънꙗт въст въловѣень въловѣт сѧ въѧло въѧт въꙗхат вꙑ вꙑврѣщ вꙑгонт вꙑгънат вꙑкнѫт вꙑнест вꙑрнѫт вꙑст вꙑст сѧ вꙑсокъ вꙑсота вꙑше вꙑшень вꙑшьн҄ вꙑꙗ вьдова вьдовца вьдовь вьжѧждат сѧ вьꙁблюблъ вьꙁблюлъ вьꙁвѣшаѧ вьꙁгръмѣт вьꙁдревьноват вьллѣпотѫ вьпльенмъ вьрѣт вьсако вьсакъ вьсаьскъ вьсаьскꙑ вьсевдѧ вьсевладꙑка вьсегда вьседрьжтел҄ство вьседрьжтел҄ь вьседрьжѧ вьсежегомъ вьсеꙁѣдаѩ вьсельскꙑ вьселѩтъ сѧ вьсемогꙑ вьсенощьнъ вьсеплодьнъ вьсесрьдь вьсесъжагамъ вьсесъжежень вьсѣко вьсѣкъ вьсѣмо вьсѣсъжагамъ вьсѣьскъ вьсѣьскꙑ вьсъжежень вьсьI вьсьII вьсьде вьсьжде вьсьнъ вьсѫдѹ вьсѫдѣ вьсѫдѫ вьера вьерашьн҄ вьеращьн҄ вѧꙁат вѧще вѧщь вѵꙁаньтскъ вѵл вѵсонъ вѵсь вѵтнꙗ вѵфнꙗ