Старобългарски речник
вееръ 
вееръ м 1. Вечер [част от денонощието] веерѹ же бꙑ(въ)шю. гла гнъ внограда. къ прставънкѹ своемѹ. прꙁов дѣлателѧ М Мт 20.8 ЗI А СК въ вееръ же соботънꙑ. свтаѭщ въ пръвѫѭ соботѫ. прде марѣ магдалꙑн҄. ꙇ дрѹгаѣ марѣ вдѣтъ гроба М Мт 28.1 З А СК ꙇ гла мъ въ тъ день веерѹ бꙑвъшѹ. прѣдѣмъ на онъ полъ М Мк 4.35 З сходъ ѹтрѹ  веерѹ ѹкрасіш. посѣтілъ есі ꙁемлѩ  ѹпо ѭ ѹмножілъ есі обогатіті ѭ СП 64.10 ꙁіде лкъ на дѣло свое.  на дѣланьѣ своѣ до веера СП 103.23 дъвѣ жрътвѣ. въ тъ вееръ дѣашете сѧ. понеже і спсенье глѫ. жівꙑмъ і мрътвꙑмъ бꙑваше К 13b 11 то кажетъ владꙑкꙑ ловѣколюбь. ꙗко прѣданнка раꙁбонка тат. толкѹ добрѹ съподоб. да  до послѣдьнꙗго веера трьпꙙ мѹ прѣбꙑ С 409.23  пꙗхѫ прходꙙшт к н҄емꙋ. въ ношт же то творааше. наьнъ ност отъ веера дож  до ꙁорь С 550.9 (сѫбот)ѫ вееръ П7 2. Като нареч. По вечерно време, вечер бьдте ѹбо не вѣсте бо когда гь домѹ прдетъ. вееръ л въ полѹношт. л въ кокотоглашене. л ютро М Мк 13.35 З вееръ въдворітъ сѩ плаь.  ꙁаѹтра радость СП 29.6 аꙁъ къ бѹ воꙁьвахъ і гъ ѹслъша мѩ. вееръ ї ютро  полѹдьне повѣмъ СП 54.17 помол сѧ вееръ трщ. прѣжде прѣданѣ своего СЕ 46b 24—25 сь гь наⷲ҇ едноѧдꙑ снъ бже. сътворе вееръ прѣдане свое. се беспркладънѫѭ цѣлъвь. съдраве  оцѣщене СЕ 47b 2 тае пршъдъшѹ мѹ веерꙿ. въпрашааше го. да т сꙙ то ꙁъло сътвор С 275.29 ѡ ꙁаѹтра опеалвꙑ. вееръ же вьꙁвеселвъ. пае же не толма врѣдвъ. лмже сцѣлвъ С 429.19 подъ вееръ Надвечер трѧсомꙑ же да въкѹстъ подъ вееръ. мало кашцѧ. а водꙑ третье день СЕ 44а 22 къ веерѹ πρὸς ἑσπέραν Надвечер, привечер въведъше же ѧ нагꙑ поставшꙙ посрѣдѣ еꙁера. бѣаше же  въꙁдѹхъ стѹденъ.  асъ брдъкъ. къ веерѹ бо бѣаше дьн С 76.15 на вееръ εἰς ἑσπέραν Надвечер въꙁвратѩтъ сѩ на вееръ і въꙁлаѫтъ ѣко пъсъ. ї обдѫтъ градъ СП 58.15 ютро процвьтѫ  прѣідетъ на вееръ СП 89.6 пр веерѣ πρὸς ἑσπέραν Привечер і нѫждаашете і глѭшта. облѧѕ съ нама ѣко пр веерѣ естъ. ꙇ прѣклонлъ сѧ естъ юже день М Лк 24.29А вееръ ꙃѣло Късно вечерта веерѹ же бꙑвꙿшѹ отьвѣтъ мъ дастъ рекꙑ. же аще гь хоштетъ ѹтрѣ отъвѣштаѭ вамъ. прде же вееръ ꙁѣло сълъ пѹштенꙿ отъ того троконꙿда С 561.20 съ веера ἀπὸ ἑσπέρας Вечерта, с настъпването на вечерта сь свѣштам сходꙙште ꙁ домовъ свохъ. съ веера дѫште вь съборънѫѭ мѹ црькъве С 35.8—9 М З А СК О СП СЕ К С П7 Гр ὀψία ἑσπέρα αἱ ἑσπεριναὶ ὧραι ὥρα ὀψέ Нвб вечер ж м ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв Вечеров ФИ СтИл,РЛФИ