Старобългарски речник
въсꙑнꙗт 
въсꙑнꙗт -въсꙑнꙗѭ -въсꙑнꙗш несв Разказвам в последователен ред [притча, разказ]; нанизвам, нареждам [прен.] се же  рее л пртьеѭ съкаꙁаѧ.  вьсꙑнꙗѧ ѭ л покаꙁаѧ. ꙗко аште  ловѣколюбьц бѫдемъ по съмрьт. нꙿтоже отъ того пробрꙙштемъ на ѹбѣжан С 374.3 Изч С Гр ὑφαίνω вьсꙑнꙗт Нвб Ø