Старобългарски речник
вонꙗ 
вонꙗ ж Приятна миризма храмна же сплън сѧ отъ вонѧ хрꙁмънꙑѩ. М Йо 12.3 З А СК въ вонѭ кадлънѫѭ. съвръш емѹ жвотъ СЕ 95а 19 тако прм ꙇ сѭ жрътвѫ. въ вонѭ благоѫханѣ СЕ 15b 13 Образно. вѣнець славѣ отцѹ. же раꙁлънꙑхъ свѣтъ сповѣданю нашемѹ. съплтамъ на благѫ вон҄ѫ отьцѹ С 143.13 Само мн.Аромати, благовония, благовонни масла. муромъ же стъ раꙁль вонꙗм ѹстроно С 425.22—23 сь вонꙗм многоцѣньнꙑм. обвꙿше ... положшꙙ ьстно го тѣло въ томъ гробѣ С 532.6 добрꙑѩ вонѩ, добраꙗ вонꙗ ἀρώματα Благовоние, благоухание вьстан сѣвере  прд юже. провѣ градъ м. да потекѫтъ добрꙑѧ вон҄ꙙ С 349.16 Образно.  странꙿнї множаахѫ сꙙ к н҄емѹ. добрꙑѧ вон҄ꙙ мен го С 549.13 М З А СК СЕ С Гр ὀσμή ἀρώματα εἶδος Нвб воня ОА ВА АК Бот Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА Срв вон’ м диал ДА вонѐ ср диал ДА вон’о ср диал ДА во̀нева ж диал ДА