Старобългарски речник
въꙁдвгнѫт 
въꙁдвгнѫт -въꙁдвгнѫ -въꙁдвгнеш св 1. Вдигна нагоре, повдигна, изправя ꙇ прстѫпь вьꙁдвже ѭ емъ ꙁа рѫкѫ М Мк 1.31 З ꙁведе же ѩ вонъ до втанѩ.  въꙁдвгъ рѫцѣ сво благослов ѩ М Лк 24.50 З А ппъ же въꙁдвгъ потрь реетъ. вънъмѣмъ СЕ 11b 1 вдѣвъ же свѧтꙑ паулъ сестрѫ своѭ ... въꙁдвгъ о сво на небо благослов бога С 14.20 Образно. въꙁдвгн мѧ гі ꙁ глѫбнꙑ ꙁълъ мохъ СЕ 78b 25 Прен.Ободря, насърча. съпадъшхъ вьꙁдвгошꙙ. сѫмнꙙштїхъ сꙙ ѹтврьдшꙙ С 97.14 2. Прен. Възвися, въздигна някого в нравствено отношение раꙁдрѹшлъ ес съмръть. ꙇ всѭ болѣꙁнь ѹмрътвлъ ес ... ꙇ въꙁдвгнѫлъ ес множъство къ. падъшхъ грѣхъ рад. родтель свохъ СЕ 30а 12 Образно. къ тебѣ гі вьꙁдвігъ дшѫ моѭ СП 24.1 Срв. СЕ74b 7 3. Вдигна на крака, излекувам прославль ѡца твоего. посълавъшааго тѧ. да тобоѭ вьꙁдвженъ. тебѣ хвалꙑ въꙁдаетъ СЕ 31b 15 4. Вдигна някого от сън, събудя да не прѣѩт бѫдемъ тѧжъкомь съномь. нъ въꙁдвгн нꙑ на нощьнꙑѧ ѹтрънѧѩ мⷧтвꙑ СЕ 38а 11 5. Построя, съградя, издигна раꙁорте црквь сѭ. ꙇ трьм деньм вьꙁдвгнѫ ѭ М Йо 2.19 З 6. Създам, сътворя глѭ бо вамъ. ѣко можетъ бъ отъ каменѣ сего. вьꙁдвгнѫт ѧда авраамѹ М Лк 3.8 З А СК въꙁдвгнѫт главѫ a) ἐπαίρω τὴν κεφαλήν Ободря се, насърча се, вдигна глава въꙁдвгнѣте гла(въ)вꙑ вашѧ. ꙁане прблж сѧ ꙁбавлене ваше М Лк 21.28 З b) αἴρω κεφαλήν Проявя непокорство, разбунтувам се, вдигна глава ѣко се враѕі твоі въшюмѣшѩ. ї ненавідѩштеі тебе въꙁдвігѫ главѫ СП 82.3 въꙁдвгнѫт гласъ ἐπαίρω [τὴν] φωνήν, αἴρω φωνήν Извиша глас, викна, извикам високо въꙁдвгъш гласъ една жена отъ народа рее емѹ. блаженое рѣво ношъше тѧ М Лк 11.27 З А СК вьꙁдвгъ гласъ сво блаженꙑ кодратъ. вьꙁп съ слъꙁам глагол҄ꙙ. блаженꙑ богъ. же ... сна свого ... посълавꙑ С 109.19 въꙁдвгнѫт рѫкѫ [рѫцѣ] на кого [ьто] ἐπαίρω τὴν χεῖρά τινι [вар. ἐπί τινα], ἐπαίρω τὰς χεῖρας ἐπί τι Опълча се срещу някого, нещо; вдигна ръка срещу някого, нещо  въꙁдвіже рѫкѫ своѭ на нѩ. ніꙁъложті ѩ въ пѹстꙑні СП 105.26 въꙁдвігні рѫцѣ твоі на гръдꙑнѩ іхъ въ коньці СП 73.3 въꙁдвгнѫт отъ ложа [одра] Вдигна някого от легло, излекувам бѫд нꙑнѣ съ нам. цѣльбѫ даѩ рабѹ твоемѹ семѹ ... вьꙁдвгн  отъ ложа немощьнааго СЕ 30b 15 помѧн  множьствомь млосте твохъ ... ꙇмже вьꙁдвглъ ес. множьство къ. оⷮ҇ одра немощьнꙑхъ СЕ 39b 14—15, 16 въꙁдвгнѫт крамолѫ ποιέω στάσιν Разбунтувам се, вдигна бунт, крамола аурлꙗнъ же ѹбоꙗвъ сꙙ народа да крамолѫ вьꙁдвгꙿнѫтъ. дастъ о нею отъвѣтъ С 14.3—4 М З А СК Б ЗП Е СП СЕ С Гр ἐγείρω ἐξεγείρω αἴρω ἐπαίρω ἀνατείνω ὑψόω κουφίζω ἀνίστημι χράω ἀποκαϑίστημι вьꙁдвгнѫт Нвб въздвигна остар ОА ВА НГер Срв въздигна ОА ВА Бот НТ МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ДА