Старобългарски речник
въходт 
въходт -въхождѫ -въходш несв 1. Влизам във вътрешността, вътре в нещо ꙇ ѣможе колжъдо въхождааше. вь вьс л въ градꙑ л въ села. на распѫтхъ полагаахѫ недѫжънꙑѩ М Мк 6.56 З горе вамъ кънкьѩ (!)  фарсѣ. лцемѣр. ѣко ꙁатварѣате цсрстве нбское прѣдъ лвкъ. вꙑ бо не въход(д)те. н въходѧштхъ оставлѣате вънт М Мт 23.14 ЗI въ пръвѫѫ скнѫ вꙑнѫ въхождахѫ ере слѹжбꙑ съдѣваѫще Е 29а 13 оці наші ... прогнѣвашѩ въходѩще въ ръмьное море СП 105.7 вдѣхъ ...  въходꙙште подъ водоѭ комѹ вь н҄е. ꙁмештетъ  вънъ С 128.26 въ недѣл҄ѫ прьвѣ вьсѣхъ въхождааше вь цръкꙿве С 285.10 2. Преминавам, прониквам през [врата и под.] вьндѣте ѫꙁъкꙑм вратꙑ. ѣко пространа врата  шрокъ пѫть. въводѧ въ пагѹбѫ. ꙇ мъноѕ сѫтъ въходѧщ мъ М Мт 7.13 З А  вратомъ ꙁатвореномъ гда велтъ въходт С 465.10 3. Промъквам се, вмъквам се някъде пеал вѣка сего. ꙇ лесть богатьстве  о прохъ похот въходѧштѧ. подавлѣѭтъ слово. ꙇ бес плода бꙑваатъ М Мк 4.19 З по то помꙑшленѣ въходѧтъ въ срдца ваша М Лк 24.38 отъ вꙿсѣхъ ѹбо хран сѧ. ѡтъ нхъже въходтъ грѣховънаа съмръть. любодѣане. мьже стꙑн тѣлесънаа сꙿкврънтъ сѧ. нестотꙑ СЕ 89а 8 да вѣсі. ѣко пріемлѫштеі стꙑхъ таінъ. недостоіно. въ тꙑ наіскорѣе въходітъ дьѣволъ. ѣкоже тогда въ іюдѫ К 8а 37 Поемам се, поглъщам се. ньтоже естъ еже отъ вьнѣѫдѹ лвка. въходѧ во нь можетъ оскврънт . нъ ꙇсходѧштаа ꙁ него та сѫтъ скврънѧштаа лка М Мк 7.15 З 4. Прич. сег. деят. като същ. a) въходѧ м ед a) ὁ εἰσπορευόμενος, ὁ εἰσερχόμενος Този, който влиза, прониква някъде нктоже ѹбо свѣтлънка въжегъ въ съкровѣ полагаатъ. н подъ спѫдомь. нъ на свѣштънцѣ да въходѧште вдѧтъ свѣтъ М Лк 11.33 З не въходѧ двьрьм въ дворъ овь. нъ прѣлаꙁѧ нѫдѹ. тъ тать естъ  раꙁбонкъ М Йо 10.1—2 З А b) въходѧще ср ед το εἰσερχόμενον Това, което се поема, поглъща не въходѧщее въ ѹста скврънтъ лвка. нъ сходѧщее ꙁъ ѹстъ то скврънтъ лвка М Мт 15.11 З 5. Допуснат съм, приет съм някъде же ловѣц благодѣтѭ бжѭ въходꙙтъ въ цѣсарьство небесъско. гоже тꙑ лхъ с С 12.1 ꙗже жена слꙑшавъш божьствънааго сего їѡана благодат желааше ѹбо поклонт сꙙ мѹ. ѹвѣдѣвъш же ꙗко не въꙁможьно стъ въходт женѣ въ манастꙑрь ... молꙗаше сего поѧт  С 298.11 Влизам, отивам при някого. слꙑшавъ же то кнꙙꙁъ повелѣ въсадіт ꙗ въ темнцѫ ...  не дат нкомѹже отъ крьстꙗнъ въходт к н҄ма С 181.29 съ многоѭ тврьдьѭ. съвꙙꙁанъ дръжмъ слꙑша. господьстѣ ноꙁѣ въходꙙшт къ съвꙙꙁьн҄емь С 468.3 6. Възлизам, възкачвам се по кѡнънѣ тръстаго въходѧтъ пѣвъц. на амбонъ  глѧтъ Е 30б 12 Влизам, качвам се [в лодка и под.]. ꙇ въходѧштю емѹ въ ладцѫ. молѣаше  бѣснъновавꙑ сѧ. да не б съ нмь бꙑлъ М Мк 5.18 З М З А СК Е СП СЕ К С Гр εἰσπορεύομαι εἰσέρχομαι εἴσειμι [εἰσιέναι] ἀναβαίνω ἐνάλλομαι ἅλλομαι ἐπιπηδάω κατέρχομαι ἀνερχομαι ἐμβαίνω въходіт Нвб входя книж остар ОА ВА РБЕ вхождам ВА Дюв РБЕ