Старобългарски речник
въꙁрат 
въꙁрат -въꙁраѭ -въꙁраш несв 1. Гледам някого или нещо, отправям поглед в някаква посока ѡі его на ѹбогаго въꙁіраете СП 9.29 нъ не вьꙁра вьспѧть. нъ въ прѣдьнѣа подвгн сѧ СЕ 84b 5 ꙇ ов вь сѣнь вьꙁрахѫ. ові же къ слънъцю. ꙇ къ бѹ прітѣкаахѫ К 13b 15—16 Срв. С450.23 прѣд дꙑ грьдѣ на ратьнкꙑ. вьꙁратъ кръстъ на лц покаꙁаѧ С 105.14 2. Наблюдавам, внимателно разглеждам, вглеждам се, взирам се в нещо  наꙙшꙙ вьꙁрат поган на стъѩ.  вдѣт же о н҄хъ свѣтъ С 110.27 отъвѣшта не на въꙁдѹхъ вьꙁраѭ нъ къ сътворьшѹѹмѹ въꙁдѹха С 140.3—4  ꙁде нъ львъ  прпаде. къ ногама стааго. вьꙁраѧ на лце мѹ С 166.30 младеньц ꙗко  птшт вьꙁраѭтъ к тебѣ ꙁѣѭште С 513.3 Имам пред очи. браⷮ҇. помнте гѹменꙑ вашѧ. еже глашѧ вамъ слово бже. хже въꙁраѫще на сконъане жвотѹ. подобт сѧ вѣрѡѫ Е 33б 9 3. Съблюдавам, спазвам, съобразявам се [със заповед] на н҄ѫже ꙁаповѣдь вьꙁраѧ блаженꙑ. на небо мѣаше ѹмъ С 253.12 ꙁнца въꙁраѩ λοξῷ τῷ ὀφϑαλμῷ Поглеждайки изпод око, крадешком, скришом їѡсфа тъкнѫ вдѣн ѫтробꙑ.  ꙁꙿнца вьꙁраѧ дѣвѫ ѫтробѫ съмотрѣше. въпрашат хотѣаше С 240.4 Е СП СЕ К С Р Гр ἀτενίζω ἐνατενίζω ἀφοράω ἀποβλέπω ἀναϑεωρέω προσέχω вьꙁрат Нвб Срв взирам [се] ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА