Старобългарски речник
вест
вест -ведѫ -ведеш несв св Водя, завеждам, отвеждам ꙇ прѣдъ влдкꙑ же  цѣсарѧ веден бѫдете мене рад. вь съвѣдане мъ  ѩꙁкмъ М Мт 10.18 З А ꙇ абье на ѹтрѣ съвѣтъ сътворьше архере  старьц.  кънжънкꙑ  весь сънемъ. съвѧꙁавъше са вѣсѧ.  прѣдашѧ  платов М Мк 15.1 З ꙇ веде  въ ꙇмъ. ꙇ постав  на крілѣ црквьнѣемь. ꙇ рее емѹ. аште снъ ес бжі. връꙁ сѧ отъ сѫдѹ нꙁъ М Лк 4.9 ведѣахѫ же съ смъ  на дъва ꙁълодѣѣ съ нмь ѹбтъ М Лк 23.32 З А СК кто ведетъ мѩ въ градъ объстоѣньѣ. л кто наставітъ мѩ до ідѹмѣѩ СП 107.11  по комъкань. метъ ппъ ꙁа рѫкѫ старѣшааго. а тъ пакꙑ братра с ꙁа рѫкѫ.  ведѫтъ ѣ на обѣдъ поѭще се СЕ 11b 8 бъ бенꙑ платомь. ꙇ прѣданꙑ на распѧте. веденꙑ во плащ. въ мрѣкорѭ СЕ 49b 21 нꙑнѣ поетъ пркъ ддъ вьпѩ  глѧ. ведѫтъ сѧ цревꙑ дѣвꙑ вь слѣдь еѩ СЕ 87b 22 слꙑшавъ же се вовода въꙁдрѹ акꙑ левъ.  повелѣ съвꙙꙁат ѧ.  влаꙙште вест ѧ вь темꙿнцѫ С 71.27 рее епархъ ѳеѡфлъ. лѫкам анѳупатъ посъла да веден бѫдете въ ефесъ С 137.6 антоннъ рее да веденъ бѫдетъ на поꙁорште къ ꙁвѣремъ С 166.9 прѣд вест Отведа, заведа анѳупатъ же повелѣ  прѣд вест вь кꙿесарѭ. въшъдъ же анѳупатъ въ градъ на ѹтрꙗ пожръ бѣсомъ С 112.25 вест сѧ М З А СК Б СП СЕ С Гр ά᾿γω ἀπάγω ἀνάγω φέρω ἀποφέρω εἰσάγω παραλαμβάνω ἀναλαμβάνω ἕλκω ἀναπέμπω ὁδηγέω ἐγκλείω ἀπέρχομαι Нвб веда диал Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН Срв [до]веда, [за]веда, [из]веда, [при]веда, [под]веда, [пре]веда