Старобългарски речник
веселт сѧ 
веселт сѧ -веселѭ сѧ -веселш сѧ несв 1. Радвам се, ликувам  рекѫ дш мое. дше маш мъного добро лежѧште на лѣта мьнога. пова ѣждь п весел сѧ М Лк 12.19 З А СК ꙇ прведъше телецъ ѹптѣнꙑ ꙁаколте.  ѣдъше да веселмъ сѧ М Лк 15.23 З СК ѣко снъ мо сь мрътвъ бѣ  ожве. ꙇꙁгꙑблъ бѣ  обрѣте сѧ ꙇ наѧсѧ веселт сѧ М Лк 15.24 З А СК гъ повѣстъ въ кнгахъ. людемъ  кнѧꙃемъ смъ бꙑвшм нъ немъ. ѣко веселѧщмъ сѧ въсѣмъ. жлще въ тебѣ Е 27а 12 Срв. СП86.7 сѫдітъ людемъ въ правъдѫ да веселѩтъ сѩ нбса і радѹетъ сѩ ꙁемлѣ СП 95.11 вьселѣѩї неплодъве въ домъ. мре о ѩдѣхъ веселѩште сѩ СП 112.9 нꙑнѣ веселѧтъ сѧ праведьн. нꙑнѣ радѹетъ сѧ аплскꙑ лкъ СЕ 87b 15—16  радѹѭтъ сѧ о немь аћл. веселѧтъ сѧ праведьн. веселмъ же сѧ  мꙑ вꙿс вдѧще лц. ꙇ славмъ прѣстое твое мѧ СЕ 101b 3, 4 рѣ. ꙇ непрѣстѫпное бжію ꙁаконѹ. ꙇ владꙑъствіе еже отъ него. ꙇꙁвѣстъно ꙇ сто творѧште. да веселѧтъ сѧ въ грѧдѫштее жітье К 3а 16 васъ покотъ жвотъно. мене же мо хс. васъ одеждѫтъ рꙁꙑ. мене же правꙿда. вꙑ веселте сꙙ смѣхомъ. аꙁъ же пѣтмъ С 19.20 въсхотѣшꙙ вѣьно ьстьн бꙑт.  съ агꙿг҄елꙑ веселꙙтъ сꙙ. кѹпл҄ѫ сътворшꙙ съ небесскꙑм дѣлꙑ.  сѹгѹбь пробрѣтошꙙ С 55.8—9  анг҄елъ  вьсѣхъ вꙑшьн҄хъ слъ съборъ ꙁа ловѣьскааго сьпасеньꙗ веселꙙтъ сꙙ С 490.19 2. Веселя се, празнувам, пирувам, забавлявам се лвкъ же еднъ бѣ богатъ. ꙇ облааше сѧ въ порфѵрѫ. ꙇ вѵсонъ. веселѧ сѧ на вьсѣкъ день свѣтъло М Лк 16.19 З А СК прѣбꙑшꙙ же въ тѫ ношть веселꙙште сꙙ. о накаꙁан господьн҄ С 75.29—30 тѹ кръштааше вьсꙙ. мже кръстꙗн  оц бꙑшꙙ. града того вѣрьн.  же съ самѣмъ тѣмъ стꙑмъ епскѹпомъ пршъдъш вон.  весел҄ѣахѫ сꙙ вьсѣмъ домомъ. прлежꙙште молтвѣ  прꙙштан стааго тѣла.  кръв га нашего їс хса С 541.16  въ толцѣ ѹдрѫен тѣла  скѫдост ꙁдрꙙдънꙑхъ. акꙑ на трепеꙁѣ цѣсарьстѣ веселꙙшта сꙙ прѣбꙑвааста С 547.28 М З А СК Е СП СЕ К С Гр εὐφραίνομαι ἀγάλλομαι ἀγαλλιάομαι τέρπομαι συνευφραίνομαι συνευωχέομαι Вж. при веселт Нвб