Старобългарски речник
вънеꙁаапѫ 
вънеꙁаапѫ нареч Изведнъж, ненадейно, неочаквано, внезапно ꙇ вънеꙁаапѫ вьꙁьрѣвъше нкогоже не вдѣшѧ М Мк 9.8 З вьнемлѣте же себѣ еда когда отѧжаѭтъ срдца ваша. обѣданмь  пьѣньствомь. ꙇ пеальм жтескꙑм. ꙇ надетъ на вꙑ вънеꙁаапѫ дьнь тъ М Лк 21.34 З А СК како бꙑшѩ въ ꙁапѹстѣніе вънеꙁаапѫ. ісконьашѩ сѩ погꙑбѫ ꙁа беꙁаконеніе свое СП 72.19 аще л ес посъланъ цѣмь.  прмѧталъ сѧ вьнеꙁаапѫ СЕ 54b 3 вдѣвъше же го вьнеꙁаапь ѹжасънѫшꙙ сꙙ С 32.8 съпастелю вьнеꙁаапъ растрьгнѫвъшѹ вьсе адово рѣво.  бꙑвшѹ прьвородьцѹ въ мрьтвꙑхъ  вь ꙁаклюенꙑѧ двьр вьлѣꙁъшꙋ къ ѹекомъ (!) свомъ С 498.23 власть мамъ положт дѹшѫ моѭ.  власть мамъ пакꙑ вьꙁꙙт ѭ.  власт его дѣанїмъ прѣѧхомъ. прстѫп бо вьнеꙁаапъ С 499.21 М З А СК СП СЕ С Гр ἐξάπινα ἐξαίφνης αἰφνίδιον ἀϑρόως ἄρδην ἄφνω вънеꙁаѣпѫ вьнеꙁаапѫ вънеꙁапѫ вънеꙁаапъ вънеꙁаапь вьнеꙁаапь Нвб Срв внезапу остар ОА ВА внезапо остар ВА внезапно ОА ВА НГер ЕтБАН АР