Старобългарски речник
вꙑшьн҄ 
вꙑшьн҄ прил 1. Горен, който се намира на по–високо място паⷮ ѹсьпенѣ прⷣ҇нааⷢ҇ оца наⷲ҇го меѳодіа. архпа вꙑшнѧѩ моравъ. брⷮ҇а прⷣ҇го кѵрла флософа А 145b 22 Прен.Възвишен. нъ ѹбо слꙑші хвнѣ мѫцѣ. вꙑшънее слово К 13а 34 Срв. С450.3—4 2. Небесен ꙁаклнаѭ тѧ съвръженꙑ. отъ вꙑшьнѧѩ свѣтълост.  въ тъмѫ глѫбнꙑ нꙁъвенъ ꙁа гръдость СЕ 52а 3  анг҄елъ  вьсѣхъ вꙑшьн҄хъ слъ съборъ ꙁа ловѣьскааго сьпасеньꙗ веселꙙтъ сꙙ С 490.18 вꙑшьнꙗꙗ ср мн [τὰ] ὕψιστα, τὰ ἄνω, [τὰ] ὑψηλά Небеса, висини слава въ вꙑшънхъ бѹ. ꙇ на ꙁем мръ М Лк 2.14 З А СК ꙇ глааше мъ. вꙑ отъ нжънхъ есте. аꙁъ отъ вꙑшънхъ есмъ. вꙑ отъ сего мра есте. аꙁъ нѣсмъ отъ сего мра М Йо 8.23 З А двьнꙑ вꙑсотꙑ морьскꙑѩ двенъ въ вꙑшьніхъ гь СП 92.4 останѣте сꙙ отъ схъ  наѹѫ васъ кого бꙑ ст.  клан҄ꙗт сꙙ богѹ же въ вꙑшьн҄іхъ сѣдꙙ С 28.5 3. За Бога [Боготец] — който се намира в небесата; всевишен ѹꙁьрѣвъ же са  въꙁъпвъ. прпаде къ немѹ. ꙇ гласомь велемь рее. то естъ мънѣ  тебѣ се. сне ба вꙑшънѣаго. молѭ т сѧ не мѫ мене М Лк 8.28 З СК ї поꙁнаѭтъ ѣко імѩ тебѣ гь тꙑ едінъ вꙑшьнеї по вьсеі ꙁемлі СП 82.19 хвалѧ  славѧ мѧ твое вꙑшънее СЕ 22b 1—2 помлѹ мꙙ рабе бога вꙑшьнꙗго С 120.19 вꙑшьн҄ м ед [ὁ] ὕψιστος Господ, Бог; Всевишният ꙇ отъвѣштавъ анћлъ рее е. дхъ стꙑ надетъ на тѧ. ꙇ сла вꙑшънѣаго осѣнтъ тѧ М Лк 1.35 З А СК стлъ естъ селѡ свое вꙑшънї Е 26б 12 Срв. СП45.5 пожърі бѹ жрътвѫ хвалѫ. ї въꙁдаждъ вꙑшьнюмѹ обѣтꙑ твоеѩ СП 49.14 пльтьнꙑхъ дѣлма  бесплътьнꙑхъ сꙑнъ вꙑшьнꙗго нареетъ сꙙ С 237.10—11 съ вꙑшьнꙗго краꙗ до нжьнꙗго ἀπ᾿ ἅνωϑεν ἕως κάτω От горе до долу ꙇ се катапетаꙁма црквнаѣ раꙁдъра сѧ. съ вꙑшънѣаго краѣ до н ... жънѣаго [!] на дъвое М Мт 27.51 З А СК вꙑшьн҄ [градъ] ерѹсалмъ ἡ ἄνω ᾿Ιερουσαλήμ Горният Ерусалим, небесата, висините [образно] агаръ бо естъ снѣ гора. еже въ равї. прлагаетъ сѧ нꙑнѣшнмъ ерслмѣ. работаетъ бо съ ѧдꙑ свом. а вꙑшн ерслмъ свободъ естъ. еже естъ мт въсѣ(мъ) намъ Е 27б 17 хс по етꙑрехъ десꙙтехъ дьн вьꙁде въ вꙑшьн҄ї ерѹсалмъ. ѭдѹже не раꙁлѫ сꙙ С 452.12 послѹте вьс наѱан въ вꙑшьн градъ ерѹсалмъ С 496.23—24 М З А СК Е СП СЕ К С Гр ἀνώτερος ὁ ἄνω ὕψιστος ἀνώτατος ὁ ἄνωϑεν ὑψηλότατος вꙑшън Нвб вишен ОА ВА НТ Дюв ЕтМл РБЕ ДА вишни[й] НГер БТР РБЕ РРОДД