Старобългарски речник
въꙁвратт 
въꙁвратт -въꙁвращѫ -въꙁвратш св 1. Върна, дам обратно, възвърна тъгда вдѣвъ юда прѣдавꙑ его. ѣко осѫдшѧ . раскаавъ сѧ въꙁврат тр десѧт съребрьнкъ. архереомъ  старьцемь М Мт 27.3 З А СК ставъ же ꙁакьхе рее къ г. се полъ мѣнѣ моего г дамъ нштмъ. ꙇ аште есмъ кого мь обдѣлъ. въꙁвращѫ етворцеѭ М Лк 19.8 З А рее гь просщюмѹ ꙋ тебе даі.  хотщаго ѹ тебе въ ꙁаімъ въꙁт не въꙁврат СК Мт 5.42 ꙁаемлетъ грѣшьнкъ ї не вьꙁвраттъ. праведьнкъ же млѹетъ ї даетъ СП 36.21 Образно. гъ ꙁастѫпьнкъ естъ дші моеі въꙁвраті ꙁълаа врагомъ моімъ. рѣснотоѭ твоеѭ потрѣбі ѩ. волеѭ пожьрѭ тебѣ СП 53.7 Срв. СЕ77b 11 2. Върна назад, изпратя, отпратя обратно ѹкорь же  родъ съ во свом.  порѫгавъ сѧ. облъкъ і вь рꙁѫ свѣтълѫ. въꙁврат  къ платов М Лк 23.11 З бже ... въꙁвратілъ нꙑ есі въспѩтъ прі враѕѣхъ нашіхъ. і ненавідѩщеі насъ расхꙑщаахѫ себѣ СП 43.11 гі прібѣжіште бꙑстъ намъ въ родъ  родъ ...  отъ вѣка  до вѣка тꙑ есі. не въꙁвраті ловѣка во съмѣреніе СП 89.3 Поставя нещо на предишното му място. тъгда гла емѹ съ. въꙁврат ножь сво въ свое мѣсто. вьс бо премъше ножь ножемь погꙑбнѫтъ М Мт 26.52 З, А, СК. Срв.Йо 18.11 СК 3. Отстраня, отклоня, отменя ѡбраті нꙑ бже спнеі нашіхъ і въꙁвраті ѣростъ твоѭ отъ насъ СП 84.5 Срв. СП105.23 СП77.38 СЕ78а 3—4 егда въꙁврат гь плѣнъ сонь. бъїхомъ ѣко ѹтѣшен СП 125.1 въꙁврат гь плѣнене наше ѣко потокъ югомь СП 125.4 гі бже ... въꙁвратілъ ес помошть орѫжіѣ его. ї не ꙁастѫпі его въ день брані СП 88.44 благословленнаѣ цѣвьнце. т ѹенк вьꙁглас ѡⷣ мрьꙁост льстьнѧ. демѹньськѫ вьꙁврат хⷭ҇е бе ТФ А 22 4. Изменя, променя, отменя дѣвца отъвѣшта ... н еꙁекꙗ же слъꙁам въꙁврат съмрьт нарѣ. то како мо сꙑнъ цѣсарьствоват мать вь вѣкꙑ С 238.24 по съблѫжден нъ въꙁвратвъшааго.  вь прѧтьꙗ мѣсто ꙁа блѫд сѫда. прложьша  ѹбо. бѣдѫ тѫ прмшааго мѫжа С 523.4 М З А СК СП СЕ ТФ С Гр ἀποστρέφω στρέφω ἐπιστρέφω ἀντιστρέφω ἀνατρέπω ἀποδίδωμι ἀναπέμπω ἀποτίνω вьꙁвратт Нвб възвръщам ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ БТР