Старобългарски речник
вьсѣкъ 
вьсѣкъ -вьсѣка -вьсѣко местоим прил 1. Всеки, който и да е, всякой вьсѣка дьбрь сплънтъ сѧ.  вьсѣка гора  хлъмъ съмѣртъ сѧ М Лк 3.5 З А СК поꙁна гъ сѫщаго.  да отъстѫптъ отъ неправдꙑ въсѣкъ менѹѧ мѧ гне ⷷїа іѡ; даѩ пщѭ вꙿвѣко плът. ꙇсплън радост  веселѣ срца наша СЕ 17а 4 сего дѣлма  въ псан дрѹꙁѣѣмъ глаголааше. не вѣрѹ вьсѣкомѹ словес С 305.24 2. Всякакъв, какъвто и да е блажен есте егда поносѧтъ вамъ ꙇ жденѫтъ вꙑ. ꙇ рекѫтъ вьсѣкъ ꙁълъ глъ на вꙑ. лъжѫште мене рад З Мт 5.11 СК млтвоѫ твоеѫ спс стадо свое. отъ въ(сѣ)коѧ бѣдꙑ Е 21а 1617 въспросѧ стааго дха. ꙇцѣлѣѭщааго от вꙿсѣкоѩ болѣꙁн СЕ 41b 5 пакꙑ ꙁаклнаѭ вꙑ вꙿсѣкъ гадъ. ѡтдѣте отъ лоꙁѣ. ѡтъ нвꙑ. ѡтъ врътоградъ СЕ 59b 7 любодѣанье же ꙇ вьсѣка неістота въ васъ да не іменѹметъ сѧ К 2а 33  благодѣт съподоб сꙙ о бѣсѣхъ.  болѣꙁнехъ вьсѣцѣхъ С 171.13 3. Като същ. вьсѣко ср ед πᾶν Всяко нещо, всичко не раꙁѹмѣате л ѣко вьсѣко еже ꙁ вънѹ въходтъ въ лвка. не можетъ его оскврънт М Мк 7.18 З се же естъ волѣ посълавъшааго мѧ отца. да вьсѣко еже дастъ м не погѹблѭ отъ него М Йо 6.39 З ѣкоже далъ емѹ ес (власть) вьсѣкоѩ плът. да вьсѣко еже ес емѹ далъ дастъ мъ жвота вѣьнааго М Йо 17.2 З 4. Всичките ꙇ вьꙁведе  дѣволъ на горѫ вꙑсокѫ. покаꙁа емѹ вьсѣка цсрствѣ въселенꙑѩ вь ѣсѣ врѣменьнѣ М Лк 4.5 на вьсѣкъ дьнь καϑ᾿ ἡμέραν Всеки ден хлѣбъ нашь насѫштънꙑ да намъ на вьсѣкъ день М Лк 11.3 З СК на вьсѣкѫ нощь καρὰ νύκτα Всяка нощ; нощем въꙁвѣштаті ютро мілость твоѭ. і рѣснотѫ твоѭ на вьсѣкѫ ношть СП 91.3 на вьсѣкъ праꙁдьнкъ, на вьсѣкъ дьнь велкъ κατὰ ἑορτήν На всеки празник, всеки празник на вьсѣкъ же праꙁдьнкъ отъпѹштааше мъ. едного съвѧꙁьнѣ егоже прошаахѫ М Мк 15.6 З на вьсѣкъ же день велкъ обꙑа бѣ (ꙇ)ћемонѹ. отъпѹштат народѹ. съвѧꙁьнѣ егоже хотѣахѫ М Мт 27.15 З А СК на вьсѣко врѣмѧ κατὰ καιρόν, ἐν παντι` καιρῶ От време на време анћлъ бо гнъ на всѣко врѣмѧ. мꙑѣше сѧ въ кѫпѣлі  въꙁмѫштааше водѫ А Йо 5.4 на вьсѣко врѣмꙙ добро  съпасно покаан. дръжꙙштмъ сꙙ го С 390.4 съ вьсѣкоѭ тврьдостьѭ ἀσφαλῶς С голяма упоритост, с голямо старание съпса же памꙙтъ стꙑхъ. саꙗ нѣкꙿто менемь ... ꙁѣло стньнѣ слꙑшавꙑ  вдѣвъ. потъшта сꙙ съ вьсѣкоѭ тврьдостѭ съпсат. на въꙁгражден  ѹспѣхъ.  съпасен  ѹспѣхъ потаѭштмъ С 271.27 М З А СК Б Е СС СЕ К С Р Г Гр πᾶς ἕκαστος σύμπας ἅπας παντοδαπάς вьсакъ Нвб всяк диал остар ОА ВА НТ ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ всякий НГер Срв всякой, всеки