Старобългарски речник
въꙁвратт сѧ 
въꙁвратт сѧ -въꙁвращѫ сѧ -въꙁвратш сѧ св 1. Върна се обратно там, откъдето съм тръгнал  сꙑ на селѣ да не въꙁвраттъ сѧ въспѧть вьꙁѧтъ рꙁъ свохъ М Мк 13.16 З. Срв.Мт 24.18 М ЗI А СК ꙇ бꙑстъ егда сѧ въꙁврат. прмъ цсрстве. ꙇ рее да пргласѧтъ емѹ рабꙑ тꙑ. ꙇмъже дастъ съребро. да ѹвѣстъ какѫ кѹплѭ сѫтъ сътворл М Лк 19.15 З А ютро же въꙁвраштъ сѧ въ градъ въꙁалка М Мт 21.18 ЗП въꙁвратѩтъ сѩ враѕі моі въспѩтъ. вь нъже денъ пріꙁовѫ тѩ СП 55.10 въ ісходъ їлевъ отъ егіпта ... бꙑстъ їюдѣа стꙑн его. їль область его. море вдѣ ї побѣже. ї оръданъ въꙁвраті сѩ въспѩть СП 113.3 Срв. СП113.5 СЕ2а 25 СЕ3а 8, 11, 14, 18, 22 СЕ3b 4—5 рее к н҄ма. мьнѣ ѹбо желан стъ въꙁвратт сꙙ отън҄ѫдже смъ пршелъ С 203.25  глⷭ҇а ѹслꙑштъ пртранъ глагол҄ѫшть к н҄емѹ. д къ рабѹ момо (!) акѡвѹ ... въꙁвратвъ же сꙙ пакꙑ въскорѣ. съ вꙿсѣмъ клросомъ  людьм прѣподобьнꙑ бжї сттел҄ь. ѧ сꙙ о молтвѣ ꙗже къ ловѣкѹ бжю аковѹ С 530.15  бꙑвъ. е҃ї лѣтъ. сротоѭ отъ родтел҄ь оставьнъ бꙑстъ ... оставвъ оставьнаа мѹ вьса отъ родтел҄ь. н о дномъ хъ нкакоже сꙙ попее. н вьспꙙть сꙙ въꙁврат. нъ въ пѹстꙑн҄ѫ теааше С 546.26—27 нктоже въꙁложвъ рѫкѫ на рало.  вьꙁвратвъ сꙙ вьспꙙть. ѹправьнъ бѫдетъ въ цѣсарьство бж С 546.29 Прибера се. ꙇ сцѣлѣ отрокъ его во тъ асъ. ꙇ въꙁвраштъ сѧ сотьнкъ въ домъ сво въ тъ асъ обрѣте  съдравъ М Мт 8.13 ꙗв сꙙ мѹ вь сьнѣ агг҄елъ господьн҄ь глагол҄ꙙ. не моштъно т стъ т. аште да не въꙁвратвъ сꙙ въ стꙑ градъ. ї деш въ лаврѫ рьньца савꙑ С 294.7—8 Образно.  въꙁврат сѧ дхъ еѩ. ꙇ въскръсе абе. ꙇ повелѣ дат е ѣст М Лк 8.55 З А СК ꙇ аште ѹбо бѫдетъ домъ достонъ. прдетъ мръ вашъ на нь. аще л же не бѫдетъ достонъ. мръ вашъ къ вамъ въꙁвраттъ сѧ М Мт 10.13 З облааахѫ сѩ въ врѣтще.  сьмѣрѣахъ постомь дшѫ моѭ.  молтва моѣ вь нѣдра моѣ въꙁвраттъ сѩ СП 34.13 2. Възвърна се [към определен начин на живот, вяра, религия, обичай] обѣщаваѭщмъ сѧ хрант. вꙿсѣ прѣжде реенаа. по томь же ослабт обѣщанаа. ꙇ къ пръвѹмѹ жтью въꙁврат сѧ (погр. вм. въꙁвратт сѧ, Нахтигал, с. 282, бел. под линия) СЕ 91а 15 ꙇже едноѭ отъстѫпль ꙁъла. по томь не въꙁврат сѧ на тожде СЕ 70а 22—23 обѣштавъ сꙙ ѹбо богѹ. како могѫ въꙁвратт сꙙ на ѫродвѫѭ  непольꙁьнѫѭ вѣрѫ бѣсовъскѫѭ С 165.17 клеврѣта ждѫтъ адама. къгда вьскрꙿснетъ къгда вьꙁдетъ  къ богѹ въꙁвраттъ сꙙ С 470.23 М З А СК ЗП СП СЕ С Р Гр ὑποστρέφω ἐπιστρέφω ἀποστρέφομαι ἀποστρέφω στρέφομαι ἐπανέρομαι ἀνακάμπτω ἀναλύω πάλιν ἔρχομαι ἐπανάγω ἐπανατρέχω вьꙁвратт сѧ Вж. при въꙁвратт Нвб