Старобългарски речник
вол҄е 
вол҄е част 1. Ето, прочее, и все пак тъгда поврьгъше нареенаа мена своꙗ ... вьс крьстꙗн нарем бꙑваахѫ. воле же ьто сътворлъ тъгда владꙑка тъ. лютъ бо бѣаше С 86.22 дрѹꙁ же пакꙑ въ подвгъ вьлѣꙁъше. воле же не могѫште до коньнꙑ болѣꙁн сътрьпѣт. вь срѣдѫ страданꙗ отъвръгошꙙ сꙙ С 85.23 2. Нима, наистина ли воле ѹбо рьц м ѡ їѡсфе ... ꙗко  мрьтва погрѣбаш їсѹса ... воле ѹбо  свома прьстома. іако мрьтвѹ ꙁатвараш о С 456.22, 24 воле  ѹста сътскаеш. отвръꙁъшѹѹмꙋ ѹста гѫгънвѹѹмѹ. воле же  рѫцѣ сълагаш. простеръшѹѹмѹ съхъш рѫцѣ. л  ноꙁѣ ... вꙙжеш. давъшѹѹмѹ хожден С 456.27, 28 воле ѹбо ште  кръв текѫшт ꙗꙁвѣ божꙗ тѣла съмѣш стскат ѭ ... воле ѹбо  водоѭ омꙑваш тѣло С 457.6, 9 воле ѹбо слъꙁꙑ ѹпѹшташ ꙗко надъ мрътвъмъ ... воле ѹбо  плаъ творш С 457.15, 18 3. Хайде, нека воле же ѹбо ... памꙙть на обьштѫ польꙁѫ ... състромъ С 83.3 С Гр ἆρα δεῦρο εἶτα οὖν ἆρα ... ἆρα Нвб воле ’обръщение за подканване към деца’ диал ДА