Старобългарски речник
весель 
весель -ꙗ ср 1. Радост, веселост, весело настроение ꙇ бѫдетъ тебѣ радость  веселе. ꙇ мъноѕ о рождьствѣ его въꙁдрадѹѭтъ сѧ М Лк 1.14 З ꙁнамена сѩ на насъ свѣтъ ліца твоего гі. даль есі веселъе вь срдці моемъ СП 4.8 днⷭ҇е . ꙁемлѣ  море. вꙿсемѹ мрѹ радость раꙁдѣлсте. ꙇ вꙿсь мръ веселѣ наплън сѧ СЕ 3а 5 сълож ранѫ сѭ съ тѣлес его. ꙇ сплън  съдравѣ. ꙇ одежд  веселемь. въплъщенѣ твоего рад СЕ 30b 5—6 же скрьбтъ къ етꙑремъ десꙙтемъ да прбѣгатъ. же сꙙ веселтъ кꙿ н҄мъ прітѣкатъ. овъ да ꙁбѫдетъ пеал. а сь да поштꙙдтъ сꙙ весел го С 95.21 вдмъ бѣаше прѣбꙑваѧ прсно.  веселе юност не двже сꙙ вь н҄емъ нколже.  мꙙтежꙿ грѣховънꙑхъ страст. дѣствѹѭштꙗ прсно въ юнꙑхъ С 544.26 2. Веселие, веселба, тържество тако погꙑбнѫтъ грѣшъніці отъ лца бжьѣ.  праведъніці вьꙁвеселѩтъ сѩ ... ї вьꙁдрадѹѭтъ сѩ прѣдь бмъ. ї насладѩтъ сѩ вь весельі его СП 67.4 посѣті насъ спньемъ твоїмъ. вдѣті въ благості ꙁбъранꙑхъ твоіхъ. въꙁвеселіті сѩ въ веселье ѩꙁꙑка твоего СП 105.5  посълавъ по ꙁъванꙑѧ мъ. ꙁъходꙙште ꙁъван къждо  свого домѹ. вѣдꙙтъ ꙁвѣстьнѣ ꙗко дѫтъ на весел.  съ ѹсрьдмъ на пръ прходꙙтъ. въшедъше на обѣдъ.  сѣдъше на трепеꙁѣ въкѹсвъше вна С 267.7 Пир, пиршество. вꙿсегда ѹбо тамо ѹбогꙑ въ ѹнꙑн дрꙙхльствѣ бꙑваатъ. богатꙑ же въ сласт  вь весел С 491.16 ѹбогꙑ ѹбо въ дрꙙхльствѣ. богатъ же вь весел. не трепеꙁꙑ рад тъьѭ.  множьства. нъ  рꙁъ дѣлма свѣтълꙑхъ.  веланмъ одѣньꙗ С 492.24 М З СП СЕ С Гр ἀγαλλίασις εὐφροσύνη εὐωχία φαιδρότης χαρά εὐφρασία εὐφροσύνης φωνή τὰ χρηστότερα веселе весел веселъе веселье Нвб веселие ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ АР веселия ж диал ДА Срв Веселие МИ СНМБ Веселѝя МИ ПК,Пр. в им