Старобългарски речник
в 
в I. Буквен знак. Третата буква от стб. азбука, назовавана вѣдꙑ; в глаг. , в кир. в; нвб. звук в. II. Числен знак. В глаг. и в кир. издания на стб. глаг. паметници ., в҃ = 3, III; в кир. и в кир. издания на СП в҃ = 2, II 1. числ бр Числ. ред. трь, тр Три петръ гла св ... сътвормъ в҃ кровꙑ З Мк 9.5 да съжежетъ в҃ свѣщѧ въ цръкꙿве СЕ 44b 2 комѹ ѹмьретъ дѣтщь ... в҃ лѣта да покаетꙿ сѧ СЕ 104b 10 третꙑ Трети в поⷦ҇н в҃ неⷣ҇ по паⷭ҇ А 12d 7 моⷧ҇ наⷣ҇ трѧсомоⷨ҇ вь в҃ асъ СЕ 49b 13 В състава на сл. числ. ћв о ѹсохъш смоковънц М 43b 25 2. числ бр Числ. ред. дъва, дъвѣ Две, два  се в҃ слѣпьца сѣдѣста пр пѫт. слꙑшавъша же ꙗко іс ммо ходтъ СК Мт 20.30 аще л тебе не послѹшаетъ. поім съ собоѭ едного л. в҃ СК Мт 18.16 прѣбꙑт отроковц ѹ н҄его в҃ дьн С 520.14 въторꙑ Втори неⷣ҇. в҃ по пенткості СК 32а 2 глⷭ҇а. в҃ жвѫщї крстъ Е 30б 14 мѣсꙙца шестааго в҃ дьн С 124.21 В състава на сл. числ. (на ꙋ)мьвенїе ногꙋ евⷢ҇а ѡⷮ҇ ѡⷩ҇а глⷡ҇а ві р҃ СК 98b 17 в҃͠ї. неⷣ҇. по въꙁдвжен крста Е 33а 12 мѣсꙙца марта въ в͠ї С 124.7 сътвор же братъ тако. вьꙁьмъ же ншт ві ꙁлатцъ отде С 120.15 III. Буквен знак за наречието третцеѭ, третц в глаг. текстове. Три пъти  въскланѣ҇ сѧ поⷫ҇ ꙁ(намен) в҃ СС IIIа 9 М З А СК Е СП СС СЕ С В Л П12 Гр τρεῖς τρίς; δύο τὰ δύο ζεῦγος δεύτερος