Старобългарски речник
вдъ 
вдъ м 1. Образ, облик камен сѫште. ловѣкꙑ ꙁваꙗн.  въ вдъ ловѣьскъ ображен С 177.7 вдѣхомꙑ  ... нъ вдъ го беьстьнъ С 436.7 нъ велм трѣбѣ скат ... вда смоковьнааго отъ многꙑхъ съкаꙁано. ꙗкоже мьнѣ сꙙ мьнтъ. нъ не по їстнѣ ... бѣдно бо раꙁѹмѣт. въ повѣст псьменьнѣ лежꙙ ѹмъ. вь велцѣ глѫбнѣ мѣѧ С 345.13  вдѣста нѣкого въ бѣлахъ рꙁахъ посрѣдѣ облака сѣдꙙшта многꙑ же прѣстоѧштꙙ. ѹжасъша же сꙙ вда того С 211.17 богообраꙁъно прмл҄етъ. раꙁѹмьнꙑм въꙁводмъ степеньм ꙁаконоположен.  вдъ словомъ божмъ отвръꙁаатъ ѹста С 277.14 2. Гледка огн҄ь бо многъ ... на въꙁдѹсѣ вънѫ гласъ спѹштааше ... се слꙑшавъша ... падоста на ꙁем не сътръпѣвъша н вда того н гласа С 211.3 3. Видение, съновидение тъгда ѹбо еѳер въставъ отъ съна.  вдѣн расѫдвъ ...  вдъ отꙿцемъ повѣдавъ С 294.21 4. Зрение, виждане вьспꙙть влѣкѫ же сꙙ пакꙑ дѹховьнꙑмъ вдомъ С 344.14 С Гр εἶδος ϑεωρία ἱστορία ὀπτασία Нвб вид ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ БТР ДА