Исторически речник
нI нII нIII на наанг҄еовъ+ наасоновъ наасонъ навадт+ наватъ+ навест+ навеерь+ навласт наводт+ наводьнт+ наводьнт сѧ+ наводь+ навѣдѣт+ навѣждень+ навъгнъ+ навъходоносоръ+ навꙑкнѫт+ навꙑсое навꙑцат+ навꙑень+ навѧꙁат+ нагло наго нагость+ нагота+ наготоват+ нагъ+ нада+ надежда+ надльꙁѣ надот+ надѹт сѧ+ надѣꙗт сѧ+ надъ надълежат+ надꙑмат сѧ+ надьневьнъ+ надѫт+ наꙁаре+ наꙁаретъ+ наꙁаретьскъ+ наꙁарѣнъ наꙁарꙗннъ+ наꙁемьнъ+ наꙁрат+ наꙁнаменат+ наꙁнаменоват+ наꙁьрѣт+ наболе навѧще намьнкъ+ нанъ+ напае наскорѣ нат+ натрѣбьш накаꙁань+ накаꙁатI+ накаꙁатII+ накладат+ накласт+ наковало+ наковально+ накръмт+ накꙑнѫт+ налагат+ належат+ налещ+ налꙗт+ наложт+ налѧцат+ налѧщ+ намановень+ намастт+ намаꙗт+ намот+ намѣнт+ намѣнꙗт+ намѣрт+ намѣстьнкъ+ нанебесьнъ+ нанест+ наност+ нанѣ нанѣмь наньꙁꙗнꙁꙗ+ наньꙁꙗньскъ+ наосонъ наострт+ нападат+ нападен҄ь+ напаст+ напасть+ напастьнъ+ напастьствоват+ напаꙗнь+ напаꙗт+ наптат+ наптѣт+ напльнт+ напльнꙗт+ напот+ напослѣдъкъ направт+ направлꙗт+ направлꙗт сѧ+ напрасьнвъ+ напрасьно напрасьнъ+ напрасьнь+ напрѣждь напрьво напьсань+ напьсат+ напьсат сѧ+ наращень+ нардъ+ нардьнъ+ нареень+ нарещ+ нарцань+ нарцат+ нарцат сѧ+ народоводмъ+ народъ+ нарокъ+ наротъ+ нароьнъ+ нарѣь+ нарѫгань+ нарѫгат сѧ+ насадт+ насаждень населенаꙗ+ населт+ наслт+ насль+ наслꙗт+ наскакат+ насладт+ насладт сѧ+ наслаждат сѧ+ наслаждень+ наслѣдт+ наслѣдовань+ наслѣдоват+ наслѣдьнкъ+ наслѣдьствоват+ наслѣдь+ насоновъ+ насонъ+ нассонъ наставт+ наставл҄ень+ наставлꙗт+ наставьнкъ+ настат+ настаꙗт+ настоꙗнь+ настоꙗт+ настьлат+ настѫпат+ настѫпт+ насѹ насѣват+ насѣлꙗт+ насѣт насѣꙗт+ насꙑпат+ насꙑтт+ насꙑтт сѧ+ насꙑщань+ насꙑщат+ насꙑщень+ насѫщьнъ+ наталь наталꙗ+ натанал҄ь+ натановъ+ натанъ+ натрѹт+ натъкат+ наѹмовъ+ наѹмъ+ наѹстт+ наѹтеовъ+ наѹтрѣ наѹтрьꙗ наѹат+ наѹат сѧ+ наѹень+ наѹт+ наѹт сѧ+ нафта+ находт+ нахоровъ+ нашъ нашьствь+ нанань+ нанат+ нарьпат сѧ+ нарьтань+ нарьтат+ наѧло+ наѧльнкъ+ наѧльнъ+ наѧт+ наѧтъкъ+ наѧть+ наѩт+ наѭ науходоносоръ неI неII небесьнъ+ небесьскъ+ неблюдомѣ неблюдомъ+ небоI+ небоII небогъ+ неболѣꙁньнъ+ небонъ небрѣгомъ небрѣжень+ небрѣщ+ небꙑть+ невелкъ+ невдмо невдмѣ невдмъ+ невдомъ невдѣнь+ невньнъ+ невльнѧ сѧ неводъ+ невольнъ+ неволꙗ+ неврѣдъ неврѣжденъ+ невѣгласъ+ невѣдомъ невѣдѣнь+ невѣдѣт невѣдьство+ невѣждьствь+ невѣꙁьство+ невѣрьнъ+ невѣрьство+ невѣрьствоват+ невѣрьствь+ невѣрь+ невѣста+ невѣсть+ невѣстьнкъ+ невѣстьство+ невъꙁблагодатьнъ+ невъꙁблагодѣтьнъ+ невъꙁдрьжанъ невъꙁможьнъ+ невъкѹшенъ+ невъмѣстмъ+ невъмѣщамъ невънѧтъ невъфталмл҄ь+ невьћтьскъ невьћтьсьці негасмъ негасѧ негашѧ неглаголань+ негодоват+ негодѣ неготова негъбл҄ь+ негъл недалее недвжмъ недлъжьнъ+ недобрѣ недовѣдмъ+ недовѣдѣт+ недомѣт+ недоконьат+ недомꙑслт сѧ+ недостат недостатъковат+ недостатъкъ+ недостатъьнъ+ недостоно недостоно недостонъ+ недостоньство+ недоѹмѣнь+ недоаꙗньнъ+ недѣланъ недѣльнъ+ недѣлꙗ+ недѫговат+ недѫгъ+ недѫжвъ+ недѫжьнкъ+ недѫжьнъ+ нееманъ+ неже нежел нежененъ+ неженьство+ нежтъ+ неꙁавдьлвъ+ неꙁавдьно неꙁавстьнъ+ неꙁаꙁорьнъ+ неꙁамѹдьно неꙁаходѧ неꙁнамъ+ неꙁъванъ+ неꙁълоба+ неꙁълобвъ+ неꙁълобь+ неꙁꙑбл҄емъ+ неꙁьрѣлъ+ неꙁвѣстъ+ неꙁглаголанъ неꙁглаголаньно неꙁглаголаньнъ+ неꙁглагол҄емъ+ неꙁдамъ+ неꙁдреенъ+ неꙁдрееньнкъ+ неꙁдрееньно неꙁдрееньнъ+ неꙁдремъ неꙁмѣньнъ+ неꙁмѣрьнъ+ неꙁѹмѣмъ+ немꙑ нескѹсьнъ+ неслѣдмъ+ неслѣдованъ неслѣдьнъ+ неслѣжденъ+ неспсаньнъ+ несповѣданъ+ несповѣдмъ+ несповѣдꙑ сѧ неспꙑтанъ+ нестовл҄ень+ нестовъ+ нестовьство+ нестръгномъ нестьлѣньнъ+ нестьлѣнь+ несцѣлмъ несцѣльнъ нецѣлмъ+ нецѣльнъ+ неьтенъ нещсльнъ+ неклюмъ+ некоторьнъ+ некротъкъ+ некрьстьнъ+ некрьщенъ нектар+ некторъ+ некѹпл҄енъ+ некъл некънжьнкъ+ нелцемѣрьнѣ нелцемѣрьнъ+ нелѣпо нелюбьство+ нелъжьно нелѫенъ+ немлоствъ+ немогꙑ немощь+ немощьнъ+ немраьнъ+ немрьемъ немъвень+ немъногъ+ немѫдръ+ немѫжьствьнъ+ немѫьнъ ненавдѣньнъ+ ненавдѣнь+ ненавдѣт+ ненавсть+ ненавстьнкъ+ ненавстьнъ+ ненавсть+ ненакаꙁанъ ненаротъ+ ненасел҄енъ+ ненаслꙗмъ ненасꙑтѧ сѧ ненасꙑщенъ+ ненаѹенъ необньнъ+ необсканъ необраꙁьнъ+ необрѣꙁанъ необрѧщемъ неодрьжмъ+ неок҄есарꙗ+ неокоръ+ неомъвенъ+ неопалмъ неоскѫдѣньнъ+ неоскѫдѣмъ+ неослабмъ+ неослабьнъ+ неоставмъ+ неоставлꙗмъ неосѫжденъ неосѫжденьно неосѫжденьнъ+ неотъвѣтьнъ+ неотъамъ неофтъ+ неоцѣщенъ+ неплщевань+ неплодовтъ+ неплодꙑ+ неплодьнъ+ неплодьство+ непобѣдмъ+ непобѣдьнъ+ неповелѣнъ+ неповнѹѩ сѧ неповньнъ+ неповол҄ьнъ+ непоглѹмьно непоглъщенъ+ непогон҄ень+ непогꙑбаѩ неподвжмъ+ неподвжьнъ+ неподобьнкъ+ неподобьнѣ неподобьнъ+ непоꙁꙑбьнъ+ непокаꙗньнъ+ непокор҄ень+ непокорт сѧ+ непокоръ+ непокорьнъ+ непольꙁьнъ+ непомраѧ сѧ непомрьцаѩ непореенъ+ непороьнъ+ непосагъшꙗ непослѹшьлвъ+ непоспѣшьнъ+ непосрамл҄енъ+ непостжьнъ+ непостонъ+ непостраданьнъ+ непостꙑдьнъ+ непостѫпьнъ+ непотрѣбьнъ+ непоѹѩ неправовѣрьнъ+ неправьда+ неправьдвъ+ неправьдосътвор҄ень+ неправьдьнкъ+ неправьдьнѣ неправьдьнъ+ непраꙁдьнъ+ непраꙁнъ непргвожденъ+ непркосновенъ+ непрмѣсьнъ+ непрстѫпьнъ+ непрѧстьнкъ+ непрѣꙁнна+ непрѣꙁнь непрꙗꙁннъ+ непрꙗꙁньскъ+ непрꙗꙁньство+ непродамъ+ непросльꙁт+ непротлаенъ непротлъкованъ+ непроходмъ+ непроходьнъ+ непрѣбор҄емъ+ непрѣꙁорьство+ непрѣдомъ+ непрѣклоньнъ+ непрѣложень+ непрѣложьнъ+ непрѣмѣньно непрѣмѣньнъ+ непрѣподобьнѣ непрѣподобьнъ+ непрѣпьрвъ+ непрѣстаньно непрѣстаньнъ+ непрѣстаѩ непрѣстѫпьнъ+ непрѣходмъ+ непрѣходьнъ+ непьщевань+ непьщеват+ нерадь+ нераждаѩ нераꙁдрѣшамъ+ нераꙁдрѣшмъ+ нераꙁдрѣшьнъ+ нераꙁдѣлмъ+ нераꙁдѣльнъ+ нераꙁдѣлꙗемъ+ нераꙁдьранъ+ нераꙁлѫенъ нераꙁлѫмъ+ нераꙁлѫьнъ+ нераꙁормъ+ нераꙁѹмвъ+ нераꙁѹмьнъ+ нераꙁѹмьлвъ+ нераꙁѹмьньнъ+ нераꙁѹмьнѣ нераꙁѹмьнъ+ нераꙁѹмь+ нераскааненъ нераскаꙗньнъ+ нераствор҄енъ+ неродт+ неродьно нерссъ+ нерѫкотвор҄енъ+ несажденъ+ несамовольнъ+ несвѣтьлъ+ нескврьньнъ+ нескѫдѣмъ+ нескѫдѣѩ нескѫдьнъ+ неслава+ несланъ+ несловесьнъ+ несоꙁъданъ нест+ несторианꙗни+ несторъ+ нестронъ+ нестронь+ несѣдаѩ сѧ несѣкомъ+ несѣтъ+ несъврьшенъ+ несъвѣда+ несъвѣдомъ+ несъвѣдьнъ+ несъвѣстьнъ+ несъвѣтъ+ несъвѣтьство+ несъвѣщань+ несъгонмъ+ несъдравъ+ несъдѣланъ несъꙁьданъ+ несъкажемъ несъкаꙁамъ несъмрьтьнъ+ несъмѣсьнъ+ несъмꙑсльнъ+ несъмꙑшл҄ень+ несъповѣдомъ+ несътвор҄енъ+ несътвор҄ень+ несътрьпмъ+ несътрьпѣнъ+ несꙑтость+ несꙑтъ+ несꙑтьнъ+ несꙑтьство+ несѫщь нетьлѣньнъ+ нетьлѣнь+ нетьлѣѩ нетѧжаньнъ+ неѹбожьно неѹвѧдаѩ неѹвѧждѧ неѹгасамъ+ неѹгасмъ неѹдобь неѹдрьжаньнъ+ неѹкротмъ+ неѹкрощенъ+ неѹподар҄ень+ неѹстронъ+ неѹсꙑпаѩ неѹтѣшмъ+ нефталмль нехѹльнь нешьвенъ+ нецѣсарѹмъ+ нецъ неань неаꙗнь+ неамъ нестота+ нестъ+ неловѣколюбь+ неловѣкъ+ неловѣьнъ+ неловѣьскъ+ неловѣьстѣ неѹвьство+ неѹвьствьнъ+ неѹвьствь+ неьствоват+ неьствъ+ неьстоват+ неьсть+ неьстьнѣ неьстьнъ+ неьсть+ неѩсъть+ нI нII нIII н҄ва+ н҄вьнь+ нгонта нже нжьн҄ь+ нꙁт сѧ+ нꙁѹ нꙁъI нꙁъII нꙁъбт нꙁъвенъ нꙁъвест+ нꙁъвест сѧ+ нꙁъводт+ нꙁъврѣщ+ нꙁъвѣст+ нꙁът+ нꙁълагат+ нꙁъложт+ нꙁъпадат+ нꙁъпаст+ нꙁърнѫт+ нꙁъходт+ нꙁъхождень+ н҄аꙗже нкакоже нкакоже нкакъже нкалъ+ нкаможе нкандръ+ нкаоньскъ нк҄ескъ+ нк҄еꙗ+ нк нк҄та+ нкфоръ+ нкогдаже нкодмъ+ нкола+ нкол нколже нкомдскъ+ нкомдꙗ+ нконъ+ нкопол҄ь+ нкотерꙑ же нкоторꙑже нкъгдаже нкъде нкъдеже нкъто нкътоже нкъторꙑже нкꙑже нневьг҄тъ+ нневьг҄тьскъ+ ннеу+ нрще нрвъ+ нс+ нфонтъ+ нцат+ нц нцѹ нць+ ньже ньтоже нщелюбьць+ нщелюбь+ нщета+ нщь+ нщь+ ндноже нднъ нднъже ндьноже новолѣпьнъ+ новоосвѣщенъ+ новопрстѫпт+ новопрходт+ новорасль+ новорожденъ+ новосвѣтьлъ+ новосвѣтьнъ+ новосьвѣтьн новоꙗвт сѧ+ новъ+ нога+ ногъть+ ное+ ноевъ+ ножь+ ножьнцѧ+ ножьнъ+ ноꙁдр+ носло+ ност+ ност сѧ+ носовъ ношень+ нощь+ нощьнъ+ нощьѭ ноѧбрь+ нравъ+ нѹдт+ нѹдт сѧ+ нѹдьма нѹжда+ нѹжд нѹждь нѹждьнкъ+ нѹждьнъ+ нѣ нѣгого нѣдра+ нѣкако нѣкакъ нѣ когда нѣкол нѣколкъ нѣкоторꙑ нѣкъгда нѣкъде нѣкъто нѣкꙑ нѣмоват+ нѣмоглаголат+ нѣмость+ нѣмъ+ нѣсмь, нѣс нѣьто нъ нънѣ нꙑ нꙑнѣ нꙑнѣшьнь+ нꙑнѣѹ нꙑнѣщьнъ нꙑнꙗшьнъ нꙑрще+ ньць нѫ нѫдт нѫдт сѧ нѫдьм нѫжда нѫждънкъ нѫждьнъ нѫжѧ