Исторически речник
наслаждат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наслаждат сѧнаслаждаѭ, наслаждаѫ, наслаждаѧ, наслаждаюнаслаждаш, наслаждаеш, наслаждаашнаслаждатъ, наслаждаетъ, наслаждаатъ, наслаждать, наслаждаеть, наслаждаать, наслаждат, наслаждает, наслаждаатнаслаждамъ, наслаждаемъ, наслаждаамъ, наслаждамь, наслаждаемь, наслаждаамь, наслаждам, наслаждаем, наслаждаам, наслаждамо, наслаждаемо, наслаждаамонаслаждате, наслаждаете, наслаждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наслаждаѭтъ, наслаждаѫтъ, наслаждаѧтъ, наслаждаютъ, наслаждаѭть, наслаждаѫть, наслаждаѧть, наслаждають, наслаждаѭт, наслаждаѫт, наслаждаѧт, наслаждаютнаслаждавѣ, наслаждаевѣ, наслаждаавѣнаслаждата, наслаждаета, наслаждаатанаслаждате, наслаждаете, наслаждаатенаслажданаслажда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наслаждамъ, наслаждамь, наслаждамнаслаждатенаслаждавѣнаслаждатанаслаждахъ, наслаждахь, наслаждахнаслажда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наслажданаслаждахомъ, наслаждахомь, наслаждахом, наслаждахмꙑнаслаждастенаслаждашѧ, наслаждашѫ, наслаждаша, наслаждаше, наслаждахѫнаслаждаховѣнаслаждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наслаждастенаслаждаахъ, наслаждахъ, наслаждаахь, наслаждахь, наслаждаах, наслаждахнаслаждааше, наслаждашенаслаждааше, наслаждашенаслаждаахомъ, наслаждахомъ, наслаждаахомь, наслаждахомь, наслаждаахом, наслаждахомнаслаждаашете, наслаждашете, наслаждаасте, наслаждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наслаждаахѫ, наслаждахѫ, наслаждаахѹ, наслаждахѹнаслаждааховѣ, наслаждаховѣнаслаждаашета, наслаждашета, наслаждааста, наслаждастанаслаждаашете, наслаждашете, наслаждаасте, наслаждасте
наслаждат сѧ -наслаждаѭ сѧ -наслаждаш сѧ несв Наслаждавам се на нещо, изпитвам наслада от нещо съподоб сътѧжавъшагое. неꙁавдьлвомь окомь. наслаждат сѧ отъ него СЕ 15а 17 насꙑшаѩ сѧ бжхъ твохъ танъ. ꙇ наслажаѩ сѧ стꙑѩ твоеѩ трапеꙁꙑ СЕ 22а 23 елко  больш благодѣт наслаждаеш сѧ нꙑнѣ благꙑхъ СЕ 91а 22 вьс наслаждаѭште сꙙ ѹдесъ С 23.24 тъ бо стъ мръ нашъ мѹже съподобмъ сꙙ. наслаждат сꙙ вьсегда С 251.28 ангель ... въꙁмѫштааше водꙑ  же б вьлѣꙁлъ по въꙁмѫштенї водꙑ. наслаждааше сꙙ цѣленьꙗ С 496.12 ьст  славꙑ господьнꙙ наслаждьше сꙙ С 533.29 съ прлежань ...  тьщаньемь нас(ла)жда(.)  сѧ пѣн ... Р I 4.3 Прич. сег. деят. като същ. наслаждаѭште сѧ Онези, които се наслаждават, изпитват наслада достоіно ьсть польꙁѫ імѫтъ. а наслаждаѭштеі сѧ недостоіно К 8а 40 Изч СЕ К С Р Гр ἀπολαύω Нвб наслаждавам се ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР