Исторически речник
нколже  
нколже нареч Никога ꙇс же рее мъ. е. нѣсте л ьл нколже. ѣко ꙁ ѹстъ младьнеь  съсѫштхъ съвръшлъ ес хвалѫ М Мт 21.16 ЗI ЗП онъ же отъвѣщавъ рее отъцю своемѹ. се толко лѣтъ работаѭ тебѣ. ꙇ нколже ꙁаповѣд твоеѩ не прѣстѫпхъ. ꙇ мьнѣ нколже не далъ ес коꙁьлѧте. да съ дрѹгꙑ мом въꙁвеселлъ сѧ бмь М Лк 15.29 З А СК Б ꙇ да не ꙁабꙑваѭтъ. ніколіже бꙑвъшааго К 6b 39—40 алеѯандръ рее не раꙁѹмѣш л нераꙁѹмьне. ꙗко бѣсъ нколже не мѫтъ сѧ тацѣм мѫкам С 158.21 тѣмь рее нколже л мене слꙑшасте С 331.2—3 аште л с  събѫде когда до двою л тр тацѣхъ полѹт. еже не ѹдобь естъ н раꙁѹмѣхомъ нколже ЗЛ IIа 1 М З А СК Б ЗП К С ЗЛ Гр οὐδέποτε μηδέποτε οὐδέπω μηκέτι μήπω οὐ πώποτε след отрицание, ποτέ след отрицние, μόνον след отрицание. ніколіже Срв нкол Нвб николиже остар книж ВА