Исторически речник
нанат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нанатнанаѭ, нанаѫ, нанаѧ, нанаюнанаш, нанаеш, нанаашнанатъ, нанаетъ, нанаатъ, нанать, нанаеть, нанаать, нанат, нанает, нанаатнанамъ, нанаемъ, нанаамъ, нанамь, нанаемь, нанаамь, нанам, нанаем, нанаам, нанамо, нанаемо, нанаамонанате, нанаете, нанаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нанаѭтъ, нанаѫтъ, нанаѧтъ, нанаютъ, нанаѭть, нанаѫть, нанаѧть, нанають, нанаѭт, нанаѫт, нанаѧт, нанаютнанавѣ, нанаевѣ, нанаавѣнаната, нанаета, нанаатананате, нанаете, нанаатенананана
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нанамъ, нанамь, нанамнанатенанавѣнанатананахъ, нанахь, нанахнана
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нанананахомъ, нанахомь, нанахом, нанахмꙑнанастенанашѧ, нанашѫ, нанаша, нанаше, нанахѫнанаховѣнанаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нанастенанаахъ, нанахъ, нанаахь, нанахь, нанаах, нанахнанааше, нанашенанааше, нанашенанаахомъ, нанахомъ, нанаахомь, нанахомь, нанаахом, нанахомнанаашете, нанашете, нанаасте, нанасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нанаахѫ, нанахѫ, нанаахѹ, нанахѹнанааховѣ, нанаховѣнанаашета, нанашета, нанааста, нанастананаашете, нанашете, нанаасте, нанасте
нанат -нанаѭ -нанаш несв 1. Поставям началото на нещо, започвам глаⷭ҇. а҃. ꙁде нанает сѧ свѣмⷮь. д҃. рѧⷣ А 68b гласовомь нанает сѧ. е҃. рѧⷣ А 68b потоⷨ҇ прѣкръсⷮ҇ поⷫ҇ водѫ в҃. пръстомъ. ꙇ нанаетъ пакꙑ поⷫ҇ прологоⷭ҇ вельм СЕ 5а 12 хотѧ ѣвіті своѫ сілѫ ... да бѫ прѣсталі. отъ ꙁълобꙑ своеѩ ... ѣко невъꙁможънаѣ наінаѭтъ К 5а 15—16 Срв. К5а 27 мошть своѭ отъкрꙑхъ покаꙁахъ. ꙗко немоштьна нанате дѣлеса С 413.22 два реа ... да обѣ пастѣ въкѹпѣ бѫдете ова прѣстаѭшт а хрстосовънаа нанаѭшт. двѣ жрьтвѣ въ тъ вееръ даꙗшете сꙙ С 450.18 Срв. К13b 10 Организирам. не нанат отъселі тацѣхъ татьбнъ. н прѣбꙑват о несꙑтост С 42.12 2. За време — започвам, настъпвам къ мꙙ г҃ со҃у ха҃ крьст сꙙ вь нь. не отъ паула нъ своѭ вѣроѭ. не въ водѣ. нъ въ сво крьв.  тако дьн нанаѭштѹ. днае дꙑхаѭште огню прѣдан бꙑшꙙ.  останьц огньні. вь рѣкѫ вьсꙑпан бꙑшꙙ С 94.12 3. В съчет. с друг глагол в инфинитив означава начало на действието, означено с инфинитива — започвам не нанате гла҃т вь себѣ М Лк 3.8 З А СК нанаѭштемъ же смъ бꙑват. въсклонте сѧ  въꙁдвгнѣте гла(въ)вꙑ вашѧ М Лк 21.28 З  нанаѧ рѫкама свома хватат го С 554.9  по ꙁаповѣдемь съпасовомъ жт нанаѭштмъ С 513.17—18 ꙇ ѹкорент сѧ вь нхъ нанаетъ. тьлтель дш҃ъ СЕ 91b 23—24 нанат сѧ М З А СЕ К С Гр ἄρχομαι ἐνάρχομαι ἐπιχειρέω ϑέλω χράομαι δοκέω наінат Нвб Срв начинам остар диал ВА Дюв НГер ЕтМл БТР