Исторически речник
напаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
напаꙗтнапаꙗѭ, напаѣѭ, напаꙗѫ, напаѣѫ, напаꙗѧ, напаѣѧ, напаꙗю, напаѣю, напаѧю, напааѫ, напааѧнапаꙗш, напаꙗеш, напаѣш, напаѣеш, напаѣаш, напаѧеш, напааешнапаꙗтъ, напаꙗетъ, напаѣтъ, напаѣетъ, напаѣатъ, напаꙗть, напаꙗеть, напаѣть, напаѣеть, напаѣать, напаꙗт, напаꙗет, напаѣт, напаѣет, напаѣат, напаѧетъ, напаѧеть, напаѧет, напааетъ, напааеть, напааетнапаꙗмъ, напаꙗемъ, напаѣмъ, напаѣемъ, напаѣамъ, напаꙗмь, напаꙗемь, напаѣмь, напаѣемь, напаѣамь, напаꙗм, напаꙗем, напаѣм, напаѣем, напаѣам, напаꙗмо, напаꙗемо, напаѣмо, напаѣемо, напаѣамо, напаѧемъ, напаѧемь, напаѧем, напааемъ, напааемь, напааем, напааемонапаꙗте, напаꙗете, напаѣте, напаѣете, напаѣате, напаѧете, напааете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
напаꙗѭтъ, напаѣѭтъ, напаѣѫтъ, напаꙗѫтъ, напаѣѧтъ, напаꙗѧтъ, напаѣютъ, напаꙗютъ, напаꙗѭть, напаѣѭть, напаѣѫть, напаꙗѫть, напаѣѧть, напаꙗѧть, напаѣють, напаꙗють, напаꙗѭт, напаѣѭт, напаѣѫт, напаꙗѫт, напаѣѧт, напаꙗѧт, напаѣют, напаꙗют, напаѧютъ, напаѧють, напаѧют, напааѫтъ, напааѧтъ, напааѫть, напааѧть, напааѫт, напааѧтнапаꙗвѣ, напаꙗевѣ, напаѣвѣ, напаѣевѣ, напаѣавѣ, напаѧевѣнапаꙗта, напаꙗета, напаѣта, напаѣета, напаѣата, напаѧетанапаꙗте, напаꙗете, напаѣте, напаѣете, напаѣате, напаѧетенапаꙗ, напаѣ, напаѧ, напаанапаꙗ, напаѣ, напаѧ, напаа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
напаꙗмъ, напаѣмъ, напаꙗмь, напаѣмь, напаꙗм, напаѣм, напаѧмъ, напаѧмь, напаѧм, напаамъ, напаамь, напаамнапаꙗте, напаѣте, напаѧте, напаатенапаꙗвѣ, напаѣвѣ, напаѧвѣ, напаавѣнапаꙗта, напаѣта, напаѧта, напаатанапаꙗхъ, напаѣхъ, напаꙗхь, напаѣхь, напаꙗх, напаѣх, напаѧхъ, напаѧхь, напаѧх, напаахъ, напаахь, напаахнапаꙗ, напаѣ, напаѧ, напаа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
напаꙗ, напаѣ, напаѧ, напаанапаꙗхомъ, напаѣхомъ, напаꙗхомь, напаѣхомь, напаꙗхом, напаѣхом, напаꙗхмꙑ, напаѣхмꙑ, напаѧхомъ, напаѧхомь, напаѧхом, напаахомъ, напаахомь, напаахом, напаахмꙑнапаꙗсте, напаѣсте, напаѧсте, напаастенапаꙗшѧ, напаашѧ, напаѣшѧ, напаꙗшѫ, напаашѫ, напаѣшѫ, напаꙗша, напаѣша, напаꙗше, напааше, напаѣше, напаꙗхѫ, напаѣхѫ, напаахѫ, напаѧшанапаꙗховѣ, напаѣховѣ, напаѧховѣ, напааховѣнапаꙗста, напаѣста, напаѧста, напааста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
напаꙗсте, напаѣсте, напаѧсте, напаастенапаꙗахъ, напаꙗхъ, напаꙗах, напааахъ, напаахъ, напааахь, напаахь, напаꙗхь, напаꙗх, напааах, напаѧхъ, напаѧхь, напаѧхнапаꙗаше, напаꙗше, напаааше, напааше, напаѧшенапаꙗаше, напаꙗше, напаааше, напааше, напаѧшенапаꙗахомъ, напаꙗхомъ, напааахомъ, напаахомъ, напаꙗахомь, напаꙗхомь, напааахомь, напаахомь, напаꙗахом, напаꙗхом, напааахом, напаахом, напаѧхомъ, напаѧхомь, напаѧхомнапаꙗашете, напаꙗшете, напаꙗасте, напаꙗсте, напааашете, напаашете, напааасте, напаасте, напаѧшете, напаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
напаꙗахѫ, напаꙗхѫ, напаꙗахѹ, напаꙗхѹ, напааахѫ, напаахѫ, напааахѹ, напаахѹ, напаѧхѹнапаꙗаховѣ, напаꙗховѣ, напаааховѣ, напааховѣ, напаѧховѣнапаꙗашета, напаꙗшета, напаꙗаста, напаꙗста, напаѧшета, напаѧста, напааашета, напаашета, напаааста, напаастанапаꙗашете, напаꙗшете, напаꙗасте, напаꙗсте, напаѧшете, напаѧсте, напааашете, напаашете, напааасте, напаасте
напаꙗт -напаꙗѭ -напаꙗш несв 1. Напоявам, давам някому да пие, насищам жаждата на някого гь  рее. лцемѣр. къжъдо васъ въ соботѫ. не отрѣшаатъ л своего волѹ л осъла отъ ѣсл.  ведъ напаѣатъ М Лк 13.15 З А СК текъ же еднъ сплънь гѫбѫ оцъта. ꙇ вьꙁнеꙁъ на тръсть напаѣше  глѧ. не дѣте да вдмъ. аште прдетъ лѣ сънѧтъ его М Мк 15.36 З днесь. неръданъскꙑѩ водꙑ. въ цѣленѣ авшѧ сѧ комъ. днⷭ҇е. мастьм водамъ вонѣѭщамъ. всѣ тварь напаѣетъ сѧ СЕ 2а 24 нъ по малѹ ведꙑ ѧ.  божьствънꙑм напаꙗѧ пт. плодоносъствоват подобьно ꙁьванꙗ С 280.3 2. Поливам, оросявам [растение, градина и под.] напаѣѩ горꙑ отъ прѣвъспръніхъ своіхъ. отъ плода дѣлъ твоіхъ насꙑтітъ сѩ ꙁемлѣ СП 103.13 ѡ ѹдно дѣло  тано ново. стоьнкъ на дѫбѹ бѣаше. а крьстъ отъ него напаꙗмъ бѣаше С 354.1 ...бні красьньі (!) ꙁбрані. да сѫтъ т садове бес прѣстан напаѣт садъ своѩ братре. сльꙁам молѧ сѧ да напаѣем в(ь)драстѫтъ. плодъ творѧ по всѧ дꙿн Р II 1.6—7 напаꙗт сѧ М З А СК СП СЕ С Р Гр ποτίζω ἀρδεύω напаѣт Нвб Срв напоя, напоявам ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР