Исторически речник
неꙁглаголаньно  
неꙁглаголаньно нареч Неизразимо, неизказано, неописуемо ꙁаклнаѭ тѧ бгомь ...  едноѧдꙑмь его сномь. рожденꙑмь отъ него пръвѣе вꙿсѣхъ вѣкъ. неꙁгланꙿно СЕ 52а 16 Изч СЕ Калка от гр ἀρρήτως неꙁглаголанꙿно Нвб Срв неизглаголан остар ВА