Исторически речник
навѧꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
навѧꙁатнавѧжѫ, навѧжѹнавѧжешнавѧжетъ, навѧжеть, навѧжетнавѧжемъ, навѧжемь, навѧжем, навѧжемонавѧжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
навѧжѫтъ, навѧжѹтъ, навѧжѫть, навѧжѹть, навѧжѫт, навѧжѹтнавѧжевѣнавѧжетанавѧжетенавѧжнавѧж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
навѧжмъ, навѧжѣмъ, навѧжамъ, навѧжмь, навѧжѣмь, навѧжамь, навѧжм, навѧжѣм, навѧжамнавѧжте, навѧжѣте, навѧжатенавѧжвѣ, навѧжѣвѣ, навѧжавѣнавѧжта, навѧжѣта, навѧжатанавѧꙁахъ, навѧꙁахь, навѧꙁахнавѧꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
навѧꙁанавѧꙁахомъ, навѧꙁахомь, навѧꙁахом, навѧꙁахмꙑнавѧꙁастенавѧꙁашѧ, навѧꙁашѫ, навѧꙁаша, навѧꙁаше, навѧꙁахѫнавѧꙁаховѣнавѧꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
навѧꙁастенавѧꙁаахъ, навѧꙁахъ, навѧꙁаахь, навѧꙁахь, навѧꙁаах, навѧꙁахнавѧꙁааше, навѧꙁашенавѧꙁааше, навѧꙁашенавѧꙁаахомъ, навѧꙁахомъ, навѧꙁаахомь, навѧꙁахомь, навѧꙁаахом, навѧꙁахомнавѧꙁаашете, навѧꙁашете, навѧꙁаасте, навѧꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
навѧꙁаахѫ, навѧꙁахѫ, навѧꙁаахѹ, навѧꙁахѹнавѧꙁааховѣ, навѧꙁаховѣнавѧꙁаашета, навѧꙁашета, навѧꙁааста, навѧꙁастанавѧꙁаашете, навѧꙁашете, навѧꙁаасте, навѧꙁасте
навѧꙁат -навѧжѫ -навѧжеш св Привържа, завържа тъгда же навꙙꙁавъ на вꙑѭ ꙁвѣр. посъла го ꙁаповѣдавъ. н дꙿномѹ ммодѫштхъ пѫтьмь пакост сътвор С 558.13 Изч С навꙙꙁат Нвб навежа, навеза ОА ЕтМл Дюв навяжа НГер на̀вежем, навезѐм, навезѝ диал ДА