Исторически речник
намьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
намьнкъ, намьнкь, намънкъ, намънкь, намнкъ, намнкьнамьнка, намънка, намнканамьнкѹ, намънкѹ, намнкѹнамьнкъ, намьнкь, намънкъ, намънкь, намнкъ, намнкьнамьнка, намънка, намнканамьнкомь, намьнкомъ, намънкомь, намънкомъ, намнкомь, намнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
намьнцѣ, намънцѣ, намнцѣнамьне, намъне, намненамьнц, намънц, намнцнамьнкъ, намьнкь, намънкъ, намънкь, намнкъ, намнкьнамьнкомъ, намьнкомь, намънкомъ, намънкомь, намнкомъ, намнкомьнамьнкꙑ, намънкꙑ, намнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
намьнкꙑ, намънкꙑ, намнкꙑнамьнцѣхъ, намьнцѣхь, намънцѣхъ, намънцѣхь, намнцѣхъ, намнцѣхьнамьнка, намънка, намнканамьнкѹ, намънкѹ, намнкѹнамьнкома, намънкома, намнкома
намьнкъ м Наемник, наемен работник а намьнкъ же нѣстъ пастꙑрь. емѹже не сѫтъ овъцѧ своѩ. вдтъ влъка грѧдѫща. ꙇ оставлѣатъ овьцѧ  бѣгаатъ. ꙇ влъкъ расхꙑттъ ѩ. ꙇ распѫдтъ овьцѧ М Йо 10.12 З А СК а наемьнкъ бѣжтъ. ѣко наемьнкъ естъ  не радтъ о овъцахъ М Йо 10.13 З А СК вь себѣ же пршедъ рее. колко намънкъ отъца моего. ꙁбꙑваѭтъ хлѣб. аꙁъ же гладомь гꙑблѭ М Лк 15.17 З А СК юже нѣсмъ достонъ нарещ сѧ снъ тво. сътвор мѧ ѣко едного отъ намънкъ твохъ М Лк 15.19 З А СК ꙇ абье въꙁъва ѣ. ꙇ оставльша отьца своего ꙁеведеа въ лад съ наемънкꙑ. по немь дете М Мк 1.20 З М З А СК Гр μισϑωτός μίσϑιος наемънкъ наемьнкъ намънкъ Нвб наемник ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР Срв наимам диал НГер ДА ЕС,РдС