Исторически речник
налѧщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
налѧщналѧкѫ, налѩкѫ, налѧкѹналѧеш, налѩешналѧетъ, налѩетъ, налѧеть, налѩеть, налѧетналѧемъ, налѩемъ, налѧемь, налѩемь, налѧем, налѧемоналѧете, налѩете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
налѧкѫтъ, налѩкѫтъ, налѧкѹтъ, налѧкѫть, налѩкѫть, налѧкѹть, налѧкѫт, налѧкѹтналѧевѣ, налѩевѣналѧета, налѩетаналѧете, налѩетеналѧц, налѩцналѧц, налѩц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
налѧцѣмъ, налѩцѣмъ, налѧцѣмь, налѩцѣмь, налѧцѣмналѧцѣте, налѩцѣтеналѧцѣвѣ, налѩцѣвѣналѧцѣта, налѩцѣтаналѧхъ, налѩхъ, налѧхь, налѩхь, налѧхналѧе, налѩе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
налѧе, налѩеналѧхомъ, налѩхомъ, налѧхомь, налѩхомь, налѧхомналѧсте, налѩстеналѧшѧ, налѩшѧ, налѧшѫ, налѧша, налѧшеналѧховѣ, налѩховѣналѧста, налѩста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
налѧсте, налѩсте*налѧаахъ*налѧааше*налѧааше*налѧаахомъ*налѧаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*налѧаахѫ*налѧааховѣ*налѧаашета*налѧаашете
налѧщ -налѧкѫ -налѧеш св Обтегна, опъна [лък] ї налѩцꙇ  спѣꙇ црствѹ. рѣснотꙑ радꙇ  кротостꙇ  правъдъ СП 44.5 Срв. А5а 2—3 ѹнꙇььжѩтъ сѩ ѣко вода ммотекѫщꙇѣ. налѩетъ лѫкъ сво дондеже ꙁнемогѫтъ СП 57.8 ѣко се грѣшънꙇцꙇ налѩшѩ лѫкь. ѹготовашѩ стрѣлꙑ въ тѹлѣ СП 10.2 орѫже ꙇꙁвлѣшѩ грѣшьнꙇꙇ. налѩшѩ лѫкъ свої. състрѣлѣт нщаего ї ѹбогаего СП 36.14 їже ꙁостршѩ ѣко орѫжье ѩꙁꙑкъ своѩ. налѩшѩ лѫкъ своꙇ СП 63.4 гда кръстъ ꙗко лѫкъ бжꙗма рѫкама. ѫꙁам ꙗко тꙙтвоѭ налꙙе С 462.25—26 Изч А СП С Гр ἐντείνω διατείνω налѩщ налꙙщ Нвб Ø