Исторически речник
нанест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нанестнанесѫ, нанесѹнанесешнанесетъ, нанесеть, нанесетнанесемъ, нанесемь, нанесем, нанесемонанесете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нанесѫтъ, нанесѹтъ, нанесѫть, нанесѹть, нанесѫт, нанесѹтнанесевѣнанесетананесетенанеснанес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нанесѣмъ, нанесѣмь, нанесѣмнанесѣтенанесѣвѣнанесѣтананѣсъ, нанесохъ, нанесохь, нанесохнанесе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нанесенанѣсомъ, нанесохомъ, нанѣсомь, нанесохомь, нанесохом, нанесохмꙑнанѣсте, нанесостенанѣсѧ, нанесошѧ, нанесошѫ, нанесоша, нанесоше, нанесохѫнанѣсовѣ, нанесоховѣнанѣста, нанесоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нанѣсте, нанесостенанесѣхъ, нанесѣхнанесѣшенанесѣшенанесѣхомъ, нанесѣхомь, нанесѣхомнанесѣшете, нанесѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нанесѣхѫ, нанесѣхѹнанесѣховѣнанесѣшета, нанесѣстананесѣшете, нанесѣсте
нанест -нанесѫ -нанесеш св 1. Наслагам, нанеса аурлꙗнъ же ꙗрѣше сꙙ слꙑшꙙ то вьсе оть н҄еѧ.  повелѣ слѹгамъ огн҄ь нанест по вьсемѹ тѣлѹ ю С 13.25 2. Причиня, предизвикам [болка, пакост, зло, мъка и под.] нъ тхо  свѣтъло покаꙁааше лце сво.  склабꙙ сꙙ ведомъ бѣаше слѹгам. многꙑхъ бо рад мѫкъ ѧже нанесошꙙ на н҄ь С 117.21 боѧ сꙙ. да кол отъ многааго к н҄е попееньꙗ. бесьмрьтьнѫѭ болѣꙁнь нанесетъ. до двою л до тр асъ. тако беꙁ млост лѣвѫѭ рѫкѫ къ огню прдѣѧ трьпѣаше С 516.24—25 толко же мꙋ ꙁъла нанесъшѹ н дꙿного гласа спꙋст. нъ прѣбꙑ тръпꙙ акꙑ номѹ а не самомѹ страждѫштѹ С 153.4 тако достотъ  нанесенѫѫ мѹ бѹрѫ.  отътѫдѣ събꙑвъше сꙙ мѹ велко падень съповѣдат С 520.25 С Гр προσφέρω ἐπιφέρω ἐπάγω προσάγω Нвб нанеса ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА