Исторически речник
напльнꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
напльнꙗтнапльнꙗѭ, напльнѣѭ, напльнꙗѫ, напльнѣѫ, напльнꙗѧ, напльнѣѧ, напльнꙗю, напльнѣю, напльнѧю, напльнаѫ, напльнаѧнапльнꙗш, напльнꙗеш, напльнѣш, напльнѣеш, напльнѣаш, напльнѧеш, напльнаешнапльнꙗтъ, напльнꙗетъ, напльнѣтъ, напльнѣетъ, напльнѣатъ, напльнꙗть, напльнꙗеть, напльнѣть, напльнѣеть, напльнѣать, напльнꙗт, напльнꙗет, напльнѣт, напльнѣет, напльнѣат, напльнѧетъ, напльнѧеть, напльнѧет, напльнаетъ, напльнаеть, напльнаетнапльнꙗмъ, напльнꙗемъ, напльнѣмъ, напльнѣемъ, напльнѣамъ, напльнꙗмь, напльнꙗемь, напльнѣмь, напльнѣемь, напльнѣамь, напльнꙗм, напльнꙗем, напльнѣм, напльнѣем, напльнѣам, напльнꙗмо, напльнꙗемо, напльнѣмо, напльнѣемо, напльнѣамо, напльнѧемъ, напльнѧемь, напльнѧем, напльнаемъ, напльнаемь, напльнаем, напльнаемонапльнꙗте, напльнꙗете, напльнѣте, напльнѣете, напльнѣате, напльнѧете, напльнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
напльнꙗѭтъ, напльнѣѭтъ, напльнѣѫтъ, напльнꙗѫтъ, напльнѣѧтъ, напльнꙗѧтъ, напльнѣютъ, напльнꙗютъ, напльнꙗѭть, напльнѣѭть, напльнѣѫть, напльнꙗѫть, напльнѣѧть, напльнꙗѧть, напльнѣють, напльнꙗють, напльнꙗѭт, напльнѣѭт, напльнѣѫт, напльнꙗѫт, напльнѣѧт, напльнꙗѧт, напльнѣют, напльнꙗют, напльнѧютъ, напльнѧють, напльнѧют, напльнаѫтъ, напльнаѧтъ, напльнаѫть, напльнаѧть, напльнаѫт, напльнаѧтнапльнꙗвѣ, напльнꙗевѣ, напльнѣвѣ, напльнѣевѣ, напльнѣавѣ, напльнѧевѣнапльнꙗта, напльнꙗета, напльнѣта, напльнѣета, напльнѣата, напльнѧетанапльнꙗте, напльнꙗете, напльнѣте, напльнѣете, напльнѣате, напльнѧетенапльнꙗ, напльнѣ, напльнѧ, напльнанапльнꙗ, напльнѣ, напльнѧ, напльна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
напльнꙗмъ, напльнѣмъ, напльнꙗмь, напльнѣмь, напльнꙗм, напльнѣм, напльнѧмъ, напльнѧмь, напльнѧм, напльнамъ, напльнамь, напльнамнапльнꙗте, напльнѣте, напльнѧте, напльнатенапльнꙗвѣ, напльнѣвѣ, напльнѧвѣ, напльнавѣнапльнꙗта, напльнѣта, напльнѧта, напльнатанапльнꙗхъ, напльнѣхъ, напльнꙗхь, напльнѣхь, напльнꙗх, напльнѣх, напльнѧхъ, напльнѧхь, напльнѧх, напльнахъ, напльнахь, напльнахнапльнꙗ, напльнѣ, напльнѧ, напльна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
напльнꙗ, напльнѣ, напльнѧ, напльнанапльнꙗхомъ, напльнѣхомъ, напльнꙗхомь, напльнѣхомь, напльнꙗхом, напльнѣхом, напльнꙗхмꙑ, напльнѣхмꙑ, напльнѧхомъ, напльнѧхомь, напльнѧхом, напльнахомъ, напльнахомь, напльнахом, напльнахмꙑнапльнꙗсте, напльнѣсте, напльнѧсте, напльнастенапльнꙗшѧ, напльнашѧ, напльнѣшѧ, напльнꙗшѫ, напльнашѫ, напльнѣшѫ, напльнꙗша, напльнѣша, напльнꙗше, напльнаше, напльнѣше, напльнꙗхѫ, напльнѣхѫ, напльнахѫ, напльнѧшанапльнꙗховѣ, напльнѣховѣ, напльнѧховѣ, напльнаховѣнапльнꙗста, напльнѣста, напльнѧста, напльнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
напльнꙗсте, напльнѣсте, напльнѧсте, напльнастенапльнꙗахъ, напльнꙗхъ, напльнꙗах, напльнаахъ, напльнахъ, напльнаахь, напльнахь, напльнꙗхь, напльнꙗх, напльнаах, напльнѧхъ, напльнѧхь, напльнѧхнапльнꙗаше, напльнꙗше, напльнааше, напльнаше, напльнѧшенапльнꙗаше, напльнꙗше, напльнааше, напльнаше, напльнѧшенапльнꙗахомъ, напльнꙗхомъ, напльнаахомъ, напльнахомъ, напльнꙗахомь, напльнꙗхомь, напльнаахомь, напльнахомь, напльнꙗахом, напльнꙗхом, напльнаахом, напльнахом, напльнѧхомъ, напльнѧхомь, напльнѧхомнапльнꙗашете, напльнꙗшете, напльнꙗасте, напльнꙗсте, напльнаашете, напльнашете, напльнаасте, напльнасте, напльнѧшете, напльнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
напльнꙗахѫ, напльнꙗхѫ, напльнꙗахѹ, напльнꙗхѹ, напльнаахѫ, напльнахѫ, напльнаахѹ, напльнахѹ, напльнѧхѹнапльнꙗаховѣ, напльнꙗховѣ, напльнааховѣ, напльнаховѣ, напльнѧховѣнапльнꙗашета, напльнꙗшета, напльнꙗаста, напльнꙗста, напльнѧшета, напльнѧста, напльнаашета, напльнашета, напльнааста, напльнастанапльнꙗашете, напльнꙗшете, напльнꙗасте, напльнꙗсте, напльнѧшете, напльнѧсте, напльнаашете, напльнашете, напльнаасте, напльнасте
напльнꙗт -напльнꙗѭ -напльнꙗш несв Напълвам, изпълвам  нꙑнꙗ пото сьндохомꙑ сꙙ вьс слꙑшатъ нѣто о крьстѣ.  напльнꙗмꙑ цръкве.  дрѹгъ дрѹга порѣ. потꙙште сꙙ трѹждаѭште сꙙ. прѣдъ сѫдꙗм многашꙿд С 431.9 Допълвам, запълвам. подражвъ борьцꙙ прѣдъплььнꙑѧ. ц въ прьвѣѣмь шттѣ падъшааго. аб напльн҄ѣатъ трѫтъ. да не ело хъ въꙁмѫттъ сꙙ. падъшмъ С 93.29 Изч С Гр πληρόω ἀναπίμπλημι Нвб напълня, напълвам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР напълням диал ДА