Исторически речник
накръмт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
накръмтнакръмлѭ, накръмлѧ, накръмѧ, накръмьѭ, накръмлюнакръмшнакръмтъ, накръмть, накръмтнакръммъ, накръммь, накръмм, накръммонакръмте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
накръмѧтъ, накръмѧть, накръмѧтнакръмвѣнакръмтанакръмтенакръмнакръм
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
накръммъ, накръммь, накръммнакръмтенакръмвѣнакръмтанакръмхъ, накръмхь, накръмхнакръм
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
накръмнакръмхомъ, накръмхомь, накръмхом, накръмхмꙑнакръмстенакръмшѧ, накръмшѫ, накръмша, накръмше, накръмхѫнакръмховѣнакръмста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
накръмстенакръмлѣахъ, накръмлѣхъ, накръмлꙗхъ, накръмьꙗхъ, накръмѣхъ, накръмлѧахъ, накръмлѣахь, накръмлѣхь, накръмлꙗхь, накръмьꙗхь, накръмѣхь, накръмлѧахь, накръмлѣах, накръмлѣх, накръмлꙗх, накръмьꙗх, накръмѣх, накръмлѧахнакръмлѣаше, накръмлѣше, накръмлꙗше, накръмьꙗше, накръмѣше, накръмлѧашенакръмлѣаше, накръмлѣше, накръмлꙗше, накръмьꙗше, накръмѣше, накръмлѧашенакръмлѣахомъ, накръмлѣхомъ, накръмлꙗхомъ, накръмьꙗхомъ, накръмѣхомъ, накръмлѧахомъ, накръмлѣахомь, накръмлѣхомь, накръмлꙗхомь, накръмьꙗхомь, накръмѣхомь, накръмлѧахомь, накръмлѣахом, накръмлѣхом, накръмлꙗхом, накръмьꙗхом, накръмѣхом, накръмлѧахомнакръмлѣашете, накръмлѣшете, накръмлꙗшете, накръмьꙗшете, накръмѣшете, накръмлѣасте, накръмлѣсте, накръмлꙗсте, накръмьꙗсте, накръмѣсте, накръмлѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
накръмлѣахѫ, накръмлѣхѫ, накръмлꙗхѫ, накръмьꙗхѫ, накръмѣхѫ, накръмлѣахѹ, накръмлѣхѹ, накръмлꙗхѹ, накръмьꙗхѹ, накръмѣхѹ, накръмлѧахѹнакръмѣаховѣ, накръмлѣховѣ, накръмлꙗховѣ, накръмьꙗховѣ, накръмѣховѣ, накръмлѧаховѣнакръмлѣашета, накръмлѣшета, накръмлꙗшета, накръмьꙗшета, накръмѣшета, накръмлѣаста, накръмлѣста, накръмлꙗста, накръмьꙗста, накръмѣста, накръмлѧастанакръмлѣашете, накръмлѣшете, накръмлꙗшете, накръмьꙗшете, накръмѣшете, накръмлѣасте, накръмлѣсте, накръмлꙗсте, накръмьꙗсте, накръмѣсте, накръмлѧасте
накръмт -накръмлѭ -накръмш св Нахраня, наситя тъ  насъ. не тъьѭ потрѣбънꙑхъ. нъ ꙁобльнꙑхъ накръмтъ С 290.17—18 въꙁалка кръмꙙ вьсь мръ. же отъ пꙙт хлѣбъ пꙙтъ тꙑсѫшть до сꙑт накрьм. тъ же въꙁалка С 344.19 съсъ ѹма свого дамъ. не да накръммъ хъ. ѹбоꙁ бо смъ  ншт словесꙑ. нъ да любьве  ꙁно прѣставмъ С 384.28 Изч С Гр διατρέφω ἐκτρέφω τρέφω накрьмт Нвб накърмя ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА