Исторически речник
насладт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
насладтнаслаждѫ, наслаждѹнасладшнасладтъ, насладть, насладтнасладмъ, насладмь, насладм, насладмонасладте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
насладѧтъ, насладѧть, насладѧтнасладвѣнасладтанасладтенасладнаслад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
насладмъ, насладмь, насладмнасладтенасладвѣнасладтанасладхъ, насладхь, насладхнаслад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
насладнасладхомъ, насладхомь, насладхом, насладхмꙑнасладстенасладшѧ, насладшѫ, насладша, насладше, насладхѫнасладховѣнасладста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
насладстенаслаждаахъ, наслаждахъ, наслажахъ, наслаждаахь, наслаждахь, наслажахь, наслаждаах, наслаждах, наслажахнаслаждааше, наслаждаше, наслажашенаслаждааше, наслаждаше, наслажашенаслаждаахомъ, наслаждахомъ, наслажахомъ, наслаждаахомь, наслаждахомь, наслажахомь, наслаждаахом, наслаждахом, наслажахомнаслаждаашете, наслаждашете, наслажашете, наслаждаасте, наслаждасте, наслажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наслаждаахѫ, наслаждахѫ, наслажахѫ, наслаждаахѹ, наслаждахѹ, наслажахѹнаслаждааховѣ, наслаждаховѣ, наслажаховѣнаслаждаашета, наслаждашета, наслажашета, наслаждааста, наслаждаста, наслажастанаслаждаашете, наслаждашете, наслажашете, наслаждаасте, наслаждасте, наслажасте
насладт -наслаждѫ -насладш св Подсладя, направя нещо да стане сладко їже кѹпьно насаділъ [погр. вм. насладлъ] мнѣ брашьна СП 54.15 Изч СП Гр γλυκαίνω Нвб насладя [се] ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР