Исторически речник
наѧтъкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
наѧтъкъ, наѧтъкь, наѧтокъ, наѧтокь, наѧтькъ, наѧтькьнаѧтъка, наѧтька, наѧтканаѧтъкѹ, наѧтькѹ, наѧткѹнаѧтъкъ, наѧтъкь, наѧтокъ, наѧтокь, наѧтькъ, наѧтькь-наѧтъкомь, наѧтъкомъ, наѧтькомь, наѧтькомъ, наѧткомь, наѧткомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
наѧтъцѣ, наѧтьцѣ, наѧтцѣ-наѧтъц, наѧтьц, наѧтцнаѧтъкъ, наѧтъкь, наѧтокъ, наѧтокь, наѧтькъ, наѧтькьнаѧтъкомъ, наѧтъкомь, наѧтькомъ, наѧтькомь, наѧткомъ, наѧткомьнаѧтъкꙑ, наѧтькꙑ, наѧткꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
наѧтъкꙑ, наѧтькꙑ, наѧткꙑнаѧтъцѣхъ, наѧтъцѣхь, наѧтьцѣхъ, наѧтьцѣхь, наѧтцѣхъ, наѧтцѣхьнаѧтъка, наѧтька, наѧтканаѧтъкѹ, наѧтькѹ, наѧткѹнаѧтъкома, наѧтькома, наѧткома
наѧтъкъ м 1. Начало, първият момент наѧтк҇ъ мѣ҇цмъ А 112d 6 наѧтокь ѹтрьнц се есть А 131а 18 наѧтъкъ ндктѡнѹ Е 20а 10 Срв. А112d 14, СК122d 1 наѩтокъ въсѣкого трѹда іхъ СП 77.51 Срв СП 104.36 въ наѩтокъ тꙑ гі ꙁемлѭ осънова СП 101.26 Срв. Е7 а З, Е8б 2 бъ еднъ ... не мѣѩ н отъкѫдѹже наѧтꙿка СЕ 67а 5 ште л не ѹвѣртъ ... наꙙтъкъ мѫкамъ. нанѣта  въторо С 75.2 обае то понѣ мало отъ наꙙтъкъ съповѣмъ блаженааго С 274.4 въ наꙙтъкъ того божествънааго хожденꙗ С 289.14 нъ обратмъ сꙙ на наꙙтъкъ. ꙁаѹтра рее въсходꙙ въ градъ ꙇс. въꙁалка С 348.14 добрꙑ наꙙтъкъ ѹтврьд съконьаньмъ С 512.24 2. Мястото, откъдето започва нещо, началото ѡтъ наѩтъка нбсі сходъ его.  сърѣтаньѣ го до коньца нбсі СП 18.7 Произход. пасхѫ. ꙇюдѣꙇскѫѭ ꙇмѫштѫѭ наѧтокъ. отъ ећюпта К 6а 30 Срв. С416.16 ꙇмꙇже пръвꙑ адамъ. ꙇмꙇже наѧтокъ скꙑ въꙁносітъ сѧ К 10b 24—25 3. Основа, същност, принцип тꙑ кто ес. ꙇ рее мъ с наѧтокъ. ѣко  глѭ вамъ М Йо 8.25 З А раꙁѹмѣі ѹбо. егда ѹаше і. остаті ꙁълаго наѧтка того не послѹша К 5b 24 годѣ м ꙁѣло бꙑстъ прошень тво ... ꙗкоже не прѣжде самъ ѹстръмь сꙙ на то. донелже отъ тебе наꙙтъкъ прѧхъ С 544.14—15 Първоизточник. нъ ѣко наѧтъкъ осѫжденью К 10b 37—38 наѧтъкъ осѫжденꙑмъ бꙑстъ свобода К 10b 39 Срв. К10b 40 ꙁбавтелю. съпасеню наꙙтье. падъшмъ въстан С 314.28 вьскрѣсьнꙑ дьнь г нашего ꙇсꙋ ха. мрънаꙗ вна. сьмреньꙗ наꙙтъкъ. борен отꙙть С 486.27 М З А СК Е СП СЕ К С Гр ἀρχή ἀπαρχή ἀφορμή ἐπιχείρησις κεφάλαιον ἄκρον ἀρχηγός наѧткъ наѧтокъ наꙙтъкъ наѩтъкъ наѩтокъ Нвб начатък остар книж ВА Дюв ЕтМл