Исторически речник
наслѣдоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наслѣдоватнаслѣдѹѭ, наслѣдѹѫ, наслѣдѹѧ, наслѣдѹюнаслѣдѹш, наслѣдѹеш, наслѣдѹѹшнаслѣдѹтъ, наслѣдѹетъ, наслѣдѹѹтъ, наслѣдѹть, наслѣдѹеть, наслѣдѹѹть, наслѣдѹт, наслѣдѹет, наслѣдѹѹтнаслѣдѹмъ, наслѣдѹемъ, наслѣдѹѹмъ, наслѣдѹмь, наслѣдѹемь, наслѣдѹѹмь, наслѣдѹм, наслѣдѹем, наслѣдѹѹм, наслѣдѹмо, наслѣдѹемо, наслѣдѹѹмонаслѣдѹте, наслѣдѹете, наслѣдѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наслѣдѹѭтъ, наслѣдѹѫтъ, наслѣдѹѧтъ, наслѣдѹютъ, наслѣдѹѭть, наслѣдѹѫть, наслѣдѹѧть, наслѣдѹють, наслѣдѹѭт, наслѣдѹѫт, наслѣдѹѧт, наслѣдѹютнаслѣдѹвѣ, наслѣдѹевѣ, наслѣдѹѹвѣнаслѣдѹта, наслѣдѹета, наслѣдѹѹтанаслѣдѹте, наслѣдѹете, наслѣдѹѹтенаслѣдѹнаслѣдѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наслѣдѹмъ, наслѣдѹмь, наслѣдѹмнаслѣдѹтенаслѣдѹвѣнаслѣдѹтанаслѣдовахъ, наслѣдовахь, наслѣдовахнаслѣдова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наслѣдованаслѣдовахомъ, наслѣдовахомь, наслѣдовахом, наслѣдовахомꙑнаслѣдовастенаслѣдовашѧ, наслѣдовашѫ, наслѣдоваша, наслѣдоваше, наслѣдовахѫнаслѣдоваховѣнаслѣдоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наслѣдовастенаслѣдоваахъ, наслѣдовахъ, наслѣдоваахь, наслѣдовахь, наслѣдоваах, наслѣдовахнаслѣдовааше, наслѣдовашенаслѣдовааше, наслѣдовашенаслѣдоваахомъ, наслѣдовахомъ, наслѣдоваахомь, наслѣдовахомь, наслѣдоваахом, наслѣдовахомнаслѣдоваашете, наслѣдовашете, наслѣдоваасте, наслѣдовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наслѣдоваахѫ, наслѣдовахѫ, наслѣдоваахѹ, наслѣдовахѹнаслѣдовааховѣ, наслѣдоваховѣнаслѣдоваашета, наслѣдовашета, наслѣдовааста, наслѣдовастанаслѣдоваашете, наслѣдовашете, наслѣдоваасте, наслѣдовасте
наслѣдоват -наслѣдѹѫ -наслѣдѹш несв Наследявам, получавам в наследство ьто сътворѫ. да жвотъ вѣьнꙑ наслѣдѹѭ З Мк 10.17 Срв.Лк 10.25 З, А;Лк 18.18 З А прдѣте блгі ... наслѣдѹте ѹготованое вамь црстве М 25.34 А, СК, СЕ99b 9, СЕ101b 25 толко люе бꙑвъ англъ. елко раꙁлнѣе хъ наслѣдова мѧ Е 6б 3 не матъ бо (на)слѣдоват снъ рабꙑннъ (съ) сномъ свободънъѩ Е 28а 11—12 ї дастъ імъ странънꙑ ѩꙁꙑкꙑ.  трѹдъ людеі наслѣдовашѩ СП 104.44 црства бжьѣ наслѣдоват не могѫтъ СЕ 89а 20—21 Получавам като награда. не ... слѹж(е)бнї дс. въ ... слем ꙁа хотѧщѧѧ на(слѣдов)ат сп(се)не Е 8б 14—15 Усвоявам, възприемам. наслѣдовахъ съвѣдѣнѣ твоѣ въ вѣкъ СП 118.11 М З А СК Е СП СЕ Гр κληρονομέω Нвб наследувам остар ВА НГер ЕтМл