Исторически речник
налещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
налещналѧгѫ, налѧгѹналѧжешналѧжетъ, налѧжеть, налѧжетналѧжемъ, налѧжемь, налѧжем, налѧжемоналѧжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
налѧгѫтъ, налѧгѹтъ, налѧгѫть, налѧгѹть, налѧгѫт, налѧгѹтналѧжевѣналѧжетаналѧжетеналѧꙃ, налѧꙁналѧꙃ, налѧꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
налѧꙃѣмъ, налѧꙁѣмъ, налѧꙃѣмь, налѧꙁѣмь, налѧꙃѣм, налѧꙁѣмналѧꙃѣте, налѧꙁѣтеналѧꙃѣвѣ, налѧꙁѣвѣналѧꙃѣта, налѧꙁѣтаналегъ, налегохъ, налегь, налегохь, налегохналеже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
належеналегомъ, налегохомъ, налегомь, налегохомь, налегохомналежете, налегостеналегѫ, налегошѧ, налегошѫ, налегоша, налегошеналеговѣ, налегоховѣналежета, налегоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
належете, налегосте*налѧжаахъ*налѧжааше*налѧжааше*налѧжаахомъ*налѧжаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*налѧжаахѫ*налѧжааховѣ*налѧжаашета*налѧжаашете
налещ -налѧгѫ -налѧжеш св Нападна, настъпя [прен.]  да не налѩгѫтъ сѫпостат СП Песен 2, Втор 32.27 Изч СП Гр συνεπιτίϑεμαι Нвб Срв налѣгнѫ ’нападна Дюв НГер ЕтМл притисна Дюв НГер ЕтМл връхлетя Дюв НГер ЕтМл