Исторически речник
нѹжда  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
нѹжданѹждѧ, нѹждѫ, нѹжде, нѹждꙑнѹжднѹждѫ, нѹждѹнѹждеѭ, нѹждеѫ, нѹждеѧ, нѹждеюнѹжд
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
нѹжденѹждѧ, нѹждѫ, нѹжде, нѹждꙑнѹждь, нѹждънѹждамъ, нѹждамьнѹждамнѹждахъ, нѹждахь
NfOuNfGuNfDu
нѹжднѹждѹ, нѹждюнѹждама
нѹжда ж 1. Потребност, необходимост, нужда мала нѹжда дьнесь къ ваше любьв сьвѣштат. мала же нѹжда сьвѣштат С 405.7, 8 2. Принуда, насилие вꙿсе сто стꙑмъ проповѣдавъ. тꙑ  нꙑнѣ  сѩ въпадъшѧѩ въ поганъскꙑѩ нѫждѧ. ꙇ беꙁ волѧ нхъ ѣко непьщева въкѹшьше. съблажꙁньше же сѧ СЕ 22b 17 3. Усилие, труд онъ же пакꙑ вьꙁнкъ не ѹꙁьрѣ нкогоже ... съвꙙꙁа брѣмꙙ хотꙙ на скотъ въꙁложт. два въꙁꙿдвгъ съ многѫ нѹждѫ въꙁложвъ на плешт сво С 41.12 дного съвꙙꙁашꙙ. вергам двом.  коꙁълъ тꙙжькъ въꙁложвъше мѹ прведошꙙ го къ воводѣ ...  ѹꙁьрѣ стааго савна влѣкома съ нѫждеѭ велкоѭ С 146.15 стꙑ же ѹжастьнъ протвоѫ томѹ бꙑвъ. рее к н҄е. вьстан жено.  сь многоѭ нѹждеѭ въставвъ ѭ отъ ꙁемьѧ С 517.11 4. Страдание, мъка гю по ... ѡ ꙁбавт сѧ намъ отъ вꙿсѣкоѩ скръб. гнѣва бѣдꙑ  нѫждѧ СЕ 61а 20 Срв. СЕ9b 17 да некъл по нѹжд прославтъ ъстъно  велко мꙙ тво С 150.29 гда вдꙙтъ ꙗко ꙁовѫтъ ѧ сѫдѧ на сѫдште. то вѣдꙙтъ ꙗко на трѹдъ  на нѹждѫ дѣтъ С 267.21 5. Като нареч. нѹж–деѭ ἀνάγκη Принудително, по принуда; насилствено нікътоже бо нѫждеѭ лѹі бꙑваетъ К 5а 36 гда вдш ѹенка прѣдаѭште толка бо сла бѣаше ѹтелꙗ ... можааше првлѣшт  ѹенка. нь не хотѣаше нѹждеѭ сътворт добра С 408.24 нѹждѫ творт βιάζομαι, ἀναγκάζομαι, καταναγκάζομαι Извършвам насилие; принуждавам прѣшедъ же ордана вдѣхъ ꙁемьѭ до нꙑн҄ѣшьнꙗго. послѹшъствѹѭштѹ. бꙑвшѹ на н҄е бжю гнѣвѹ. творꙙштхъ рад грѣхꙑ  жвѫштхъ на н҄е. страннкꙑ ѹбваѭште.  но много нѹждѫ творꙙште С 128.18  камен глаголат нѹждѫ твортъ С 396.10 гда рат бѣшꙙ нѹждѫ творꙙште (вм. нѹждѫ творꙙштꙙѧ, Север., с. 419, бел. под линия). н пѣсн можаахѫ сьпѣт на ꙁем штѹжде С 419.5 нѹждѫ себѣ сътворт ἀναγκαῖον ἡγέομαι Принуден съм нѹждѫ себѣ сътворвъ.  їнѣмъ ... проповѣдат слово бе съблаꙁна С 24.16—17 мамь нѹждѫ, нѹжда м стъ ἔχω ἀνάγκην, ἀναγκάζομαι Имам нужда, изпитвам необходимост ꙇмамъ нѫждѫ ꙇꙁт ꙇ вдѣт е М Лк 14.18 З А СК їѡсфа тъкмѫ вдѣн ѫтробꙑ.  ꙁꙿнца вьꙁраѧ дѣвѫ ѫтробѫ съмотрѣше. въпрашат хотѣаше. тоже мльат мѹ нѹжда бѣаше С 240.6 нѹжда стъ τὸ ἀναγκαῖον Нужно е, необходимо е, трябва егда слꙑша рее їс. тъгда прѣбꙑ на н҄емъже бѣ мѣстѣ. дъва дьн. каꙗ же бѣ нѹжда прѣбꙑт господев С 313.20 нѹждеѭ л вол҄еѭ ἀνάγκῃ ἢ γνώμῃ По принуда или по убеждение рьці м. како подобаше створіті лѹъшъ. нѫждеѭ ілі волеѭ. аште нѫждеѭ. ꙇ тако не бі лѹі бꙑлъ К 5а 34—35 Срв. С413.30 нѹждеѭ любо не нѹждеѭ С принуда или без принуда ѣже аꙁъ съвѣдꙑ съгрѣшхъ. любо не съвѣдꙑ. нѫждеѭ любо не нѫждеѭ СЕ 72а 13—14, 14 нѹждеѭ ѹмьръ [съмрьтьнъ] βιοϑανής Умрял от насилствена смърт [оскърбителен израз, употребяван от езичниците за Христос] да рекѫтъ намъ комꙋ нѫждеѭ ѹмьрьшѹ. вьсь мръ ѹенкъ спльн҄енъ бꙑстъ. комѹ нѹждеѭ ѹмьръшѹ ловѣкѹ. ѹенц  дрꙋꙁ с н҄мъ толц. ꙁа мꙙ ѹтелꙗ свого ѹмрѣшꙙ. комѹ нѹждеѭ ѹмьръшѹ ловѣкѹ. менемь толко лѣтъ бѣс ꙁгонꙙтъ сꙙ С 136.12, 13—14, 16—17 ꙁа мꙙ ѹтелꙗ свого ѹмрѣшꙙ ... не раꙁѹмѣѭтъ же ꙗко нѹждеѭ съмрьтьнъ стъ. же по сво вол҄ ꙁводꙙ себѣ отъ жтꙗ С 136.20—21 М З А СК Е СЕ К С МЛ Гр ἀνάγκη βία βοήϑεια βάσανος нѫжда Нвб нужда ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв нужба диал Дюв НГер ДА