Исторически речник
напьсат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
напьсатнапшѫ, напшѹнапшешнапшетъ, напшеть, напшетнапшемъ, напшемь, напшем, напшемонапшете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
напшѫтъ, напшѹтъ, напшѫть, напшѹть, напшѫт, напшѹтнапшевѣнапшетанапшетенапшнапш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
напшмъ, напшѣмъ, напшамъ, напшмь, напшѣмь, напшамь, напшм, напшѣм, напшамнапште, напшѣте, напшатенапшвѣ, напшѣвѣ, напшавѣнапшта, напшѣта, напшатанапсахъ, напьсахъ, напсахь, напьсахь, напсах, напьсахнапса, напьса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
напса, напьсанапсахомъ, напьсахомъ, напсахомь, напьсахомь, напсахом, напьсахом, напсахмꙑ, напьсахмꙑнапсасте, напьсастенапсашѧ, напьсашѧ, напсашѫ, напьсашѫ, напсаша, напьсаша, напсаше, напьсаше, напсахѫ, напьсахѫнапсаховѣ, напьсаховѣнапсаста, напьсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
напсасте, напьсастенапсаахъ, напсахъ, напшахъ, напшѣхъ, напсаахь, напсахь, напшахь, напшѣхь, напсаах, напсах, напшах, напшѣхнапсааше, напсаше, напшаше, напшѣшенапсааше, напсаше, напшаше, напшѣшенапсаахомъ, напсахомъ, напшахомъ, напшѣхомъ, напсаахомь, напсахомь, напшахомь, напшѣхомь, напсаахом, напсахом, напшахом, напшѣхомнапсаашете, напсашете, напшашете, напшѣшете, напсаасте, напсасте, напшасте, напшѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
напсаахѫ, напсахѫ, напшахѫ, напшѣхѫ, напсаахѹ, напсахѹ, напшахѹ, напшѣхѹнапсааховѣ, напсаховѣ, напшаховѣ, напшѣховѣнапсаашета, напсашета, напшашета, напшѣшета, напсааста, напсаста, напшаста, напшѣстанапсаашете, напсашете, напшашете, напшѣшете, напсаасте, напсасте, напшасте, напшѣсте
напьсат -напшѫ -напшеш св 1. Напиша нещо повелѣ мос кънгꙑ распѹстънꙑѩ напсат.  пѹстт М Мк 10.4 З по жестосръдю вашемѹ. напꙿса вамъ ꙁаповѣдъ сьѭ З Мк 10.5 радѹꙇте же сѧ. ѣко ꙇмена ваша напсана сѫтъ на нсхъ З Лк 10.20 СК бѣ же ꙇ напсанье напꙿсано. надъ нмъ З Лк 23.38, СК. Срв.Йо 19.20 З СК (... се) мена ѹсъпъш(хъ н)кола (...) напса (же сѧ въ) лѣто (...) е҃ф҃а҃ СН 2. Запиша, включа в съдържанието на съчинение, книга и под ѹтелю мос напꙿсалъ естъ намъ. аште комѹ братръ ѹмьретъ. ꙇмꙑ женѫ. ꙇ тъ бештѧдьнъ бѫдетъ. да поꙇметъ братръ его женѫ. ꙇ въскрьстъ сѣмѧ братра своего З Лк 20.28 Срв.Мк 12.19 З помѣнѫшѧ же ѹенц его ѣко напсано естъ жалость домѹ твоего сънѣстъ мѧ З Йо 2.17 напш мѧ его въ кънгꙑ жвотънꙑѩ СЕ 101b 10 агꙿгл же слꙑшавъше вьсплескашꙙ. дꙗволъ же сь бѣсꙑ ѹꙗꙁвенъ бꙑстъ. гъ же на небесехъ напсалъ мена хъ С 86.10 напьсанаꙗ ср мн τὰ γεγραμμένα, τὰ γράμματα Написаните неща, написанията ѣко дьнье мьштенью сі сѫтъ. да ꙇсплънѧтъ сѧ. вꙿсѣ напꙿсанаа З Лк 21.22 тварь свѣдѣтельствѹетъ. ѣже ьтѫ напсана. ꙁнаѭ вештъмі. гі помѣні мѧ въ цѣсрстві твоемь К 11b 8 3. Надпиша, поставя надпис ꙇ бѣ насꙿпанье внꙑ его напꙿсано. црь іюдеꙇскъ З Мк 15.26, СК. Срв.Мт 27.37, М, З, СК, С32.28 бѣ же напсано с наꙁарѣ црь юдѣскъ М Йо 19.19,А 4. Впиша, запиша в документ, регистър [при преброяване] ꙁде повелѣне отъ кесара авьгꙋста. напсат всѫ вьселенѫѭ СК Лк 2.1 5. Припиша някому [вина, грях] не маш напꙿсат внꙑ бгѹ нашемꙋ С 32.28 богомь напьсанъ ϑεόγραφος Написан от Бога добрꙑ їѡанъ нашъ ... пастꙑръ ... намъ новꙑ с боговдъцъ ... покаꙁа намъ  тъ. богомъ напсанꙑ го скржал С 278.3 напьсат въ градъ πολιτογραφέω Впиша за гражданин някого послѹте вьс наан въ вꙑшьн градъ ерѹсалмъ. дьньсь  вь сьѭ ношть.  достоно велство. дарова съхранень покажте С 496.23 напьсат обраꙁъ крьстьнꙑ σκιογραφέω τὸν σταυρόν Изобразя кръст ѡбраꙁь напса сѧ крьстьн: рѫцѣ раꙁпрострꙿаѧ мос: амалка побѣд ... рѫцѣ вьꙁджⷣмь ... да побѣдмь бѣсовьскѧ пльк ТФ А 5 напьсат сѧ М З А СК СЕ К С ТФ АН КН СН Гр γράφω ἐπιγράφω ἐγγράφω ἀπογράφω ὑπογράφω χαράσσω γράμμα напсат напсат наат Нвб напиша ОА ВА АК ЕтМл НТ Дюв НГер АР БТР ДА написвам ЕтМл Дюв НГер написувам ЕтМл