Исторически речник
напльнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
напльнтнапльнѭ, напльнѧ, напльнюнапльншнапльнтъ, напльнть, напльнтнапльнмъ, напльнмь, напльнм, напльнмонапльнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
напльнѧтъ, напльнѧть, напльнѧтнапльнвѣнапльнтанапльнтенапльннапльн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
напльнмъ, напльнмь, напльнмнапльнтенапльнвѣнапльнтанапльнхъ, напльнхь, напльнхнапльн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
напльннапльнхомъ, напльнхомь, напльнхом, напльнхмꙑнапльнстенапльншѧ, напльншѫ, напльнша, напльнше, напльнхѫнапльнховѣнапльнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
напльнстенапльнꙗахъ, напльнѣахъ, напльнаахъ, напльнѣхъ, напльнꙗхъ, напльнѧахъ, напльнѧхъ, напльнꙗахь, напльнѣахь, напльнаахь, напльнѣхь, напльнꙗхь, напльнѧахь, напльнѧхь, напльнꙗах, напльнѣах, напльнаах, напльнѣх, напльнꙗх, напльнѧах, напльнѧхнапльнꙗаше, напльнѣаше, напльнааше, напльнѣше, напльнꙗше, напльнѧаше, напльнѧшенапльнꙗаше, напльнѣаше, напльнааше, напльнѣше, напльнꙗше, напльнѧаше, напльнѧшенапльнꙗахомъ, напльнѣахомъ, напльнаахомъ, напльнѣхомъ, напльнꙗхомъ, напльнѧахомъ, напльнѧхомъ, напльнꙗахомь, напльнѣахомь, напльнаахомь, напльнѣхомь, напльнꙗхомь, напльнѧахомь, напльнѧхомь, напльнꙗахом, напльнѣахом, напльнаахом, напльнѣхом, напльнꙗхом, напльнѧахом, напльнѧхомнапльнꙗашете, напльнѣашете, напльнаашете, напльнѣшете, напльнꙗшете, напльнꙗасте, напльнѣасте, напльнаасте, напльнѣсте, напльнꙗсте, напльнѧасте, напльнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
напльнꙗахѫ, напльнѣахѫ, напльнаахѫ, напльнѣхѫ, напльнꙗхѫ, напльнꙗахѹ, напльнѣахѹ, напльнаахѹ, напльнѣхѹ, напльнꙗхѹ, напльнѧахѹ, напльнѧхѹнапльнꙗаховѣ, напльнѣаховѣ, напльнааховѣ, напльнѣховѣ, напльнꙗховѣ, напльнѧаховѣ, напльнѧховѣнапльнꙗашета, напльнѣашета, напльнаашета, напльнѣшета, напльнꙗшета, напльнꙗаста, напльнѣаста, напльнааста, напльнѣста, напльнꙗста, напльнѧаста, напльнѧстанапльнꙗашете, напльнѣашете, напльнаашете, напльнѣшете, напльнꙗшете, напльнꙗасте, напльнѣасте, напльнаасте, напльнѣсте, напльнꙗсте, напльнѧасте, напльнѧсте
напльнт -напльнѭ -напльнш св 1. Напълня с течност гла мь сь. наплънте водоносꙑ водꙑ. ꙇ наплъншѧ ѩ до връха М Йо 2.7 З А О посѣтілъ есі ꙁемⷧѩ  ѹпо ѭ ѹмножілъ есі обогатіті ѭ. рѣка бжьѣ наплъні сѩ водъ СП 64.10 2. Изпълня изцяло  рее гъ рабѹ. ꙁд на пѫт  халѫгꙑ.  ѹбѣд вънт. да наплъ(наплъ)нтъ сѧ домъ мо М Лк 14.23 З А СК толма же беꙁбожьн т меташꙙ камен на правьдънка. дон҄елѣже наплъншꙙ пештерѫ каменꙗ С 216.28 Образно. і посъла прѣстꙑ дхъ. на стъѩ ѹенкꙑ. і аплꙑ. і сѣде на едномъ комъждо хъ. і наплъншѧ сѧ дха ста СЕ 62а 11 нъ не толка тъштета тън҄ѭ праꙁдънѹѭштѹѹмѹ. нъ несътръпѣтꙗ мѫка  по мѫцѣ отъвѣтъ многъ хѹлъ наплъненъ С 378.2 3. Допълня, попълня лаꙁаре д вънъ.  же бѣ сла плътъскаꙗ стекла. пакꙑ ѹдꙑ своѧ наплън С 317.20 тꙑ с богъ творꙙ ѹдеса. сѫштꙙѧ бо на нꙑ по насъ сьтвор.  лшен етꙑрь десꙙтъ напльнлъ с С 79.9 напльнт сѧ М З А СК О СП СЕ С Гр γεμίζω πίμπλημι πληρόω ἀναπληρόω γέμω наплънт Нвб напълня ОА ВА АК НТ Бот Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА