Исторически речник
невѣстьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
невѣстьнкъ, невѣстьнкь, невѣстънкъ, невѣстънкь, невѣстнкъ, невѣстнкьневѣстьнка, невѣстънка, невѣстнканевѣстьнкѹ, невѣстънкѹ, невѣстнкѹневѣстьнкъ, невѣстьнкь, невѣстънкъ, невѣстънкь, невѣстнкъ, невѣстнкьневѣстьнка, невѣстънка, невѣстнканевѣстьнкомь, невѣстьнкомъ, невѣстънкомь, невѣстънкомъ, невѣстнкомь, невѣстнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
невѣстьнцѣ, невѣстънцѣ, невѣстнцѣневѣстьне, невѣстъне, невѣстненевѣстьнц, невѣстънц, невѣстнцневѣстьнкъ, невѣстьнкь, невѣстънкъ, невѣстънкь, невѣстнкъ, невѣстнкьневѣстьнкомъ, невѣстьнкомь, невѣстънкомъ, невѣстънкомь, невѣстнкомъ, невѣстнкомьневѣстьнкꙑ, невѣстънкꙑ, невѣстнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
невѣстьнкꙑ, невѣстънкꙑ, невѣстнкꙑневѣстьнцѣхъ, невѣстьнцѣхь, невѣстънцѣхъ, невѣстънцѣхь, невѣстнцѣхъ, невѣстнцѣхьневѣстьнка, невѣстънка, невѣстнканевѣстьнкѹ, невѣстънкѹ, невѣстнкѹневѣстьнкома, невѣстънкома, невѣстнкома
невѣстьнкъ м Жених, младоженец се невѣстьнкъ грꙙдетъ ꙁдѣте на сърѣтен мѹ С 369.3 Срв. С372.21—22 дѫштем же того рад прде невѣстьнкъ.  онꙑ вьндошꙙ С 369.11 Срв. С374.17 тае мѹдꙙштѹ невѣстьнкѹ въꙁдрѣмашꙙ сꙙ вьсꙙ  съпаахѫ С 369.1 Срв. С372.6 то поꙿто ѹбо та прта црѣ въводтъ онъ же невѣстънка С 375.22 на кꙑ ѹбо ѹспѣхъ дѣвъста гда невѣстьнка не вдѣшꙙ С 374.28 Изч С Гр νυμφίος невѣстънкъ Нвб невестник остар ВА Срв невяста ж