Исторически речник
налагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
налагатналагаѭ, налагаѫ, налагаѧ, налагаюналагаш, налагаеш, налагаашналагатъ, налагаетъ, налагаатъ, налагать, налагаеть, налагаать, налагат, налагает, налагаатналагамъ, налагаемъ, налагаамъ, налагамь, налагаемь, налагаамь, налагам, налагаем, налагаам, налагамо, налагаемо, налагаамоналагате, налагаете, налагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
налагаѭтъ, налагаѫтъ, налагаѧтъ, налагаютъ, налагаѭть, налагаѫть, налагаѧть, налагають, налагаѭт, налагаѫт, налагаѧт, налагаютналагавѣ, налагаевѣ, налагаавѣналагата, налагаета, налагаатаналагате, налагаете, налагаатеналаганалага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
налагамъ, налагамь, налагамналагатеналагавѣналагатаналагахъ, налагахь, налагахналага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
налаганалагахомъ, налагахомь, налагахом, налагахмꙑналагастеналагашѧ, налагашѫ, налагаша, налагаше, налагахѫналагаховѣналагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
налагастеналагаахъ, налагахъ, налагаахь, налагахь, налагаах, налагахналагааше, налагашеналагааше, налагашеналагаахомъ, налагахомъ, налагаахомь, налагахомь, налагаахом, налагахомналагаашете, налагашете, налагаасте, налагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
налагаахѫ, налагахѫ, налагаахѹ, налагахѹналагааховѣ, налагаховѣналагаашета, налагашета, налагааста, налагастаналагаашете, налагашете, налагаасте, налагасте
налагат -налагаѭ -налагаш несв Налагам, слагам, поставям нъ не довълѣ сі ю..омъ. нъ і пеат налагаѭтъ на грогъ К 12а 15 Образно.  егда тѧ вдтъ мѫжьскꙑ все тръпѧща. пакꙑ налагаетъ т ѹнꙑне. много прлежьно СЕ 88а 22—23 Изч СЕ К Гр ἐπισυνάπτω Нвб Срв налагам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА