Исторически речник
новъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
новъ, новьновановѹновъ, новьновановомь, новомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
новѣнове, новꙑновновъ, новьновомъ, новомьновꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
новꙑновѣхъ, новѣхьновановѹновоманово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
новановѹновоновановомь, новомъновѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
новановъ, новьновомъ, новомьновановꙑновѣхъ, новѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
новѣновѹновомановановꙑ, новѫновѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
новѫ, новѹновоѭ, новоѫ, новоѧ, новоюновѣновꙑновъ, новьновамъ, новамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
новꙑновамновахъ, новахьновѣновѹновама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
новꙑ, новꙑ, новоноваго, новаего, новааго, новаго, нового, новога, новгоновѹмѹ, новѹемѹ, новѹѹмѹ, новѹмѹ, новоомѹ, новомѹ, новоѹмѹ, новмѹновꙑ, новꙑ, новоноваго, новаего, новааго, новаго, нового, новога, новгоновꙑмь, новꙑмь, новꙑмъ, новꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
новѣмь, новѣемь, новѣѣмь, новѣамь, новѣмь, новѣмъ, новѣемъ, новѣѣмъ, новѣамъ, новѣмъ, новомь, новомъновꙑ, новꙑ, новоновновꙑхъ, новꙑхъ, новꙑхь, новꙑхь, новѣхъ, новѣхьновꙑмъ, новꙑмъ, новꙑмь, новꙑмь, новѣмъ, новѣмьновꙑѧ, новꙑꙗ, новꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
новꙑм, новꙑмновꙑхъ, новꙑхъ, новꙑхь, новꙑхьноваꙗ, новаа, новаѣновѹю, новоюновꙑма, новꙑманово, новое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
новаго, новаего, новааго, новаго, нового, новога, новгоновѹмѹ, новѹемѹ, новѹѹмѹ, новѹмѹ, новоомѹ, новомѹ, новоѹмѹ, новмѹново, новоеноваго, новаего, новааго, новаго, нового, новога, новгоновꙑмь, новꙑмь, новꙑмъ, новꙑмъновѣмь, новѣемь, новѣѣмь, новѣамь, новѣмь, новѣмъ, новѣемъ, новѣѣмъ, новѣамъ, новѣмъ, новомь, новомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
ново, новоеноваꙗ, новаа, новаѣ, новаѧновꙑхъ, новꙑхъ, новꙑхь, новꙑхь, новѣхъ, новѣхьновꙑмъ, новꙑмъ, новꙑмь, новꙑмь, новѣмъ, новѣмьноваꙗ, новаа, новаѣ, новаѧновꙑм, новꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
новꙑхъ, новꙑхъ, новꙑхь, новꙑхьновѣновѹю, новоюновꙑма, новꙑмановаꙗ, новаа, новаѣ, новаѧновꙑѧ, новꙑꙗ, новѫѭ, новꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
новѣ, новоновѫѭ, новѹю, новоѭ, новоюновѫѭ, новоѫ, новоѧ, новоюновѣновꙑѧ, новꙑꙗ, новꙑеновꙑхъ, новꙑхъ, новѣхъ, новꙑхь, новꙑхь, новѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
новꙑмъ, новꙑмъ, новѣмъ, новꙑмь, новꙑмь, новѣмьновꙑѧ, новꙑꙗ, новꙑеновꙑм, новꙑмновꙑхъ, новꙑхъ, новꙑхь, новꙑхьновѣновѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
новꙑма, новꙑмановѣ, новѣшновѣшановѣшѹ, новѣшюновѣновѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
новѣшемь, новѣшемъновѣшновѣновѣше, новѣшновѣшь, новѣшъновѣшемъ, новѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
новѣшѧновѣшновѣшхъ, новѣшхьновѣшановѣшѹ, новѣшюновѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
новѣе, новѣ, новѣшеновѣшановѣшѹ, новѣшюновѣе, новѣ, новѣшеновѣшановѣшемь, новѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
новѣшновѣе, новѣновѣша, новѣшновѣшь, новѣшъновѣшемъ, новѣшемьновѣша, новѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
новѣшновѣшхъ, новѣшхьновѣшновѣшѹ, новѣшюновѣшемановѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
новѣшѧ, новѣшѫ, новѣшеновѣшновѣшѫ, новѣшѧ, новѣшѹновѣшеѭ, новѣшеѫ, новѣшеѧ, новѣшеюновѣшновѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
новѣшѧ, новѣшѫ, новѣшеновѣшь, новѣшъновѣшамъ, новѣшамьновѣшѧ, новѣше, новѣшѫновѣшамновѣшахъ, новѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
новѣшновѣшѹ, новѣшюновѣшамановѣ, новѣшновѣшаго, новѣшаего, новѣшааго, новѣшагоновѣшѹмѹ, новѣшѹемѹ, новѣшѹѹмѹ, новѣшѹмѹ, новѣшюмѹ, новѣшюемѹ, новѣшюѹмѹ, новѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
новѣновѣшаго, новѣшаего, новѣшааго, новѣшагоновѣшмь, новѣшмь, новѣшмъ, новѣшмъновѣшмь, новѣшмь, новѣшмъ, новѣшмъновѣновѣше, новѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
новѣшхъ, новѣшхъ, новѣшхь, новѣшхьновѣшмъ, новѣшмъ, новѣшмьновѣшѧѧ, новѣшее, новѣшѫѫновѣшм, новѣшмновѣшхъ, новѣшхъ, новѣшхьновѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
новѣшѹю, новѣшююновѣшма, новѣшмановѣе, новѣ, новѣшее, новѣшеновѣшаго, новѣшаего, новѣшааго, новѣшагоновѣшѹмѹ, новѣшѹемѹ, новѣшѹѹмѹ, новѣшѹмѹ, новѣшюмѹ, новѣшюемѹ, новѣшюѹмѹ, новѣшюмѹновѣе, новѣ, новѣшее, новѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
новѣшаго, новѣшаего, новѣшааго, новѣшагоновѣшмь, новѣшмь, новѣшмъ, новѣшмъновѣшмь, новѣшмь, новѣшмъ, новѣшмъновѣе, новѣ, новѣшее, новѣшеновѣшаꙗ, новѣшаѣ, новѣшаѧновѣшхъ, новѣшхъ, новѣшхь, новѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
новѣшмъ, новѣшмъ, новѣшмьновѣшаꙗ, новѣшаѣ, новѣшаѧновѣшм, новѣшмновѣшхъ, новѣшхъ, новѣшхьновѣшновѣшѹю, новѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
новѣшма, новѣшмановѣшꙗ, новѣшѣ, новѣшаꙗновѣшѧѧ, новѣшѧѩ, новѣшѫѫ, новѣшаѧ, новѣшее, новѣшеѥновѣшновѣшѫѫ, новѣшѫѭ, новѣшѧѧ, новѣшѧѩ, новѣшююновѣшѫѫ, новѣшѫѭ, новѣшѧѧ, новѣшѧѩ, новѣшюю, новѣшеѭ, новѣшеѫ, новѣшеѧ, новѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
новѣшновѣшꙗ, новѣшѣновѣшѧѧ, новѣшѧѩ, новѣшѫѫ, новѣшаѧ, новѣшее, новѣшеѥновѣшхъ, новѣшхъ, новѣшхь, новѣшхьновѣшмъ, новѣшмъ, новѣшмь, новѣшмьновѣшѧѧ, новѣшѧѩ, новѣшѫѫ, новѣшаѧ, новѣшее, новѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
новѣшм, новѣшмновѣшхъ, новѣшхъ, новѣшхь, новѣшхьновѣшновѣшѹю, новѣшююновѣшма, новѣшма
новъ -ꙑ прил Нов ꙇ полож е въ новѣмь своемь гробѣ. ꙇже сѣе въ камен М Мт 27.60 З А ꙁнаменѣ же вѣрѹѭштмъ с послѣдъствѹѭтъ. ꙇменемъ момъ бѣсꙑ жденѫтъ. ѩꙁкꙑ въꙁглаглѭтъ новꙑ М Мк 16.17А въспоте гв пѣⷭ҇ новѫ Е 23б 15 Срв. Е33б 6 СП32.3 СП95.1 СП97.1 днⷭ҇е. ветъхꙑѩ грѣховънꙑѩ рꙁꙑ. ѡтъвръгъше. въ новꙑѩ  нестьлѣнънꙑѩ облѣхомъ сѧ СЕ 2а 8 моⷧ҇ наⷣ҇ новоⷨ҇ брашъномь СЕ 13а 9 мꙑ съ нім въспоемъ новꙑмъ ѩꙁꙑкомь пѣснъ еванћлскѫѭ К 1а 27 Срв. С326.8 вно благо новааго внограда. веселꙙ  свѣтъло творꙙ лца С 143.23 навꙑкнѣте оть н҄хъ кꙿто наѹвꙑ. кꙿто събьравꙑ. отъкѫдѹ ѹенꙗ. ко ново богословьн.  ветъхо прореен С 324.28 Като същ. нова[ꙗ] καινά, τὰ νέα Новите, отскорошните неща, събития вьсѣкъ кънжънкъ наѹь сѧ. цсрствю нбскѹмѹ. подобенъ естъ лвкѹ домовтѹ. ꙇже ꙁностъ отъ съкровща своего нова  ветъхаа М Мт 13.52 З А СК како древьнѣа прѣідѫ. како новаа процвсѧ К 13b 4 Срв. С450.12 нова[ꙗ] недѣлꙗ ἡ νέα κυριακή Първата неделя след Пасха, Антипасха или Томина неделя вь новѫ нелⷣ҇. же по пастѣ оⷮ оаⷩ О IIа 8 ꙁлатоѹстааго слово въ новѫѭ недѣл҄ѫ С 498.13 ново[] лѣто νέον ἔτος Новата църковна година мⷭ҇ѣ септѧⷠ҇ въ а҃ деⷩ҇. наѧтоⷦ҇ ндктѹ  ноⷡ лѣⷮ҇ А 112d 15 кг ново лѣто.  ꙁаѧте ѡаⷩ҇. крсттелѣ Е 35б 16 новъ мѣсѧць νεομηνία Новолуние въстрѫбіте на новъ мѣсѩць трѫбоѭ СП 80.4 ꙁълодѣꙗт сѧ, бѣсьноват сѧ, бѣст сѧ на новꙑ мѣсѧцѧ [ на новъ мѣсѧць] σεληνιάζομαι Лунатик съм о ꙁълодѣѭштмъ сѧ на новꙑ мсцѧ М 43b 18 г. помлѹ снъ мо. ѣко на новꙑ мсцѧ бѣсъноетъ сѧ М Мт 17.15А о бѣсънѹѭштмъ сѧ на новꙑ мсцѧ М 76b 10 Срв. З129b 14 ꙗко на новъ мѣⷰ҇ бѣстъ с СК Мт 17.15 новꙑ ꙁавѣтъ [ꙁаконъ] ἡ [καινὴ] διαϑήκη Новият завет, християнската част от Библията [евангелието, апостолът и пр.] слꙑшіі  проповѣждь. бжіѣ вельѣ юдеса. како ꙁаконъ остѫпаетъ. како благодѣть процвтает(.) ... како ветъхꙑ ꙁаконъ обетъша. како новꙑ ꙁвѣштаетъ сѧ К 13b 2—3 новꙑ рмъ Νέα ῾Ρώμη Новият Рим, т.е. Цариград [Константинопол, осветен 330 г.] ѹставъ ѹставшꙙ да  къснꙙтн҄ѣ града епскѹпъ ... да матъ  тѫ жде ьсть. ѭже  рмъска града епскѹпъ. ꙁан҄е нареенъ бꙑстъ новꙑ рмъ С 202.27 нов людь ὁ νέος λαός Новопокръстените люде дьнесь жрѣбꙙ готовамо стъ. бесловесьнꙑхъ странъ. прьво несловесъно въꙁбѹꙗн. на покаꙁан. покореню. же отъ странъ нов люд С 321.28 к҄ела нова κελλανόβα Кела нова, място, близо до базиликата “Св. Павел” в Рим мат же го блаженаꙗ слвꙗ. жвѣаше блꙁъ вратъ стааго паула апостола. на мѣстѣ нарцамѣѣмъ к҄ела нова С 119.26 М З А СК О Е СП СЕ К С Р Гр νέος καινός πρόσφατος Нвб нов ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Нова Бяла река МИ Нова Враждебна МИ Нова Върбовка МИ Нова Загора МИ Новак МИ Новаково МИ Новаковци МИ Нова Ловча МИ Нова Надежда МИ Нова махала МИ Новачево МИ Новачене МИ Нова черна МИ Нова Шипка МИ Новград МИ Ново Бърдо МИ Ново градище МИ Ново Оряхово МИ Ново Паничарево МИ Новоселец МИ Новоселище МИ Ново село МИ Новоселяне МИ Нови пазар МИ СНМБ Нови делници МИ Новия друм МИ Ново Купено МИ ИД,МНЛом Новосел МИ ХХ,ЛИМР Нова ливада МИ Нов врис МИ ГХ,МИМ Новата черква МИ БМС Новачка МИ Новата вода МИ Новоселка МИ Нов гроб МИ ЙЗах,Кюст.кр Новиот канал МИ ВП,ТО Новак м ЛИ Новаков ФИ Новачки ФИ Новачко м ЛИ Новачков ФИ Нове м ЛИ Новев ФИ Новичков ФИ Новка ж ЛИ Новко м ЛИ Новопазарски ФИ Новоселски ФИ СтИл,РЛФИ