Исторически речник
нест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нестнесѫ, несѹнесешнесетъ, несеть, несетнесемъ, несемь, несем, несемонесете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
несѫтъ, несѹтъ, несѫть, несѹть, несѫт, несѹтнесевѣнесетанесетенеснес
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
несѣмъ, несѣмь, несѣмнесѣтенесѣвѣнесѣтанѣсъ, несохъ, несохь, несохнесе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
несенѣсомъ, несохомъ, нѣсомь, несохомь, несохом, несохмꙑнѣсте, несостенѣсѧ, несошѧ, несошѫ, несоша, несоше, несохѫнѣсовѣ, несоховѣнѣста, несоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нѣсте, несостенесѣхъ, несѣхнесѣшенесѣшенесѣхомъ, несѣхомь, несѣхомнесѣшете, несѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
несѣхѫ, несѣхѹнесѣховѣнесѣшета, несѣстанесѣшете, несѣсте
нест -несѫ -несеш несв 1. Нося [в, с ръце] ꙇ самъ с несꙑ крстъ. ꙇꙁде въ нарцаемое кранево мѣсто. еже глетъ сѧ еврескꙑ голгота М Йо 19.17 З ꙇ посъла дъва отъ ѹенкъ своꙇхъ. ꙇ гла ꙇма. ꙇдѣта въ градъ. ꙇ сърѧштетъ вꙑ къ. въ скѫдольнцѣ водѫ несꙙ. по н҄емь ꙇдѣта З Мк 14.13 Срв.Лк 22.10 З Донасям, занасям [вест, дар и под.]. ꙇ рее емѹ съ вждь нкомѹже не повѣждь. нъ шедъ покаж сѧ архереов.  нес даръ же повелѣ мос въ съвѣдѣне мъ М Мт 8.4 З благовѣштенꙗже (!) сца несꙑ прведе глагол҄ꙙ. вѣдѣ ꙗко їса распꙙтааго штете С 445.12—13 2. Пренасям, отнасям, занасям някъде прде же  нкодмъ пршедꙑ къ св ноштѭ прѣжде. несꙑ съмѣшене ꙁмрънно  алгѹно. ѣко  лтръ съто М Йо 19.39 З А бꙑстъ же ѹмьрѣт нштюмѹ. ꙇ несенѹ бꙑт анћлꙑ на лоно аврамл҄е. ѹмьрѣтъ же  богатꙑ  погрѣсѧ  М Лк 16.22 З А СК ꙇ прнѣсѧ главѫ его на мсѣ.  дашѧ дѣвц. ꙇ несе матер свое М Мт 14.11 З вь еднѫ же соботѫ ѕѣло рано. прдѫ на гробъ несѫштѧ ѩже ѹготовашѧ ароматꙑ.  дрѹгꙑѩ съ нм М Лк 24.1 З носмъ же снъ матерьѭ прѣдастъ дхъ сво радѹѧ сꙙ. несъш же  мт го повръже  врьхѹ хъ С 80.21  отътѫдѹ  пакꙑ несѫтъ на погребен.  томѹ бꙑвъшѹ обноштьнцѫ творшꙙ въ намѣн҄енѣ цръкъв С 208.17  тако на ѹтрꙗ вьсь градъ кѹпно съ архепскѹпомъ.  съ вьсѣмь клросомъ ... несошꙙ  проваждаѭште дож  до погребенꙗ С 208.23 ммо нест διαφέρω Пренасям през определено място ꙇ не дадѣаше нкомѹже ммо нест съсѫдъ сквоꙁѣ црквъ М Мк 11.16 З ммо нест ашѫ [отъ кого] παραφέρω τὸ ποτήριον ἀπό τινος Отстранявам неприятност от някого, предотвратявам някаква опасност ꙇ глаше авва отцъ. въсѣ въꙁможъна тебѣ сѫтъ. ммо нес ашѫ сѭ отъ мене М Мк 14.36 З.Срв. Лк 22.42 М З М З А СК С Гр φέρω προσφέρω ἀποφέρω βαστάζω ἐκκομίζω προκομίζω Нвб нести остар ВА неса ОА НГер ЕтМл