Исторически речник
ножьнцѧ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
------
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
-ножьнцѧ, ножънцѧ, ножнцѧ, ножьнцѫ, ножънцѫ, ножнцѫ, ножьнце, ножънце, ножнценожьнць, ножьнцъ, ножънць, ножънцъ, ножнць, ножнцъножьнцамъ, ножьнцамь, ножънцамъ, ножънцамь, ножнцамъ, ножнцамьножьнцам, ножънцам, ножнцамножьнцахъ, ножьнцахь, ножънцахъ, ножънцахь, ножнцахъ, ножнцахь
NfOuNfGuNfDu
---
ножьнцѧ ж мн Ножница рее же съ петров. вьньꙁ ножъ въ ножънцѧ М Йо 18.11 З А СК Изч М З А СК Гр ϑήκη ножънцѧ Нвб ножница ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА