Исторически речник
намѣнꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
намѣнꙗтнамѣнꙗѭ, намѣнѣѭ, намѣнꙗѫ, намѣнѣѫ, намѣнꙗѧ, намѣнѣѧ, намѣнꙗю, намѣнѣю, намѣнѧю, намѣнаѫ, намѣнаѧнамѣнꙗш, намѣнꙗеш, намѣнѣш, намѣнѣеш, намѣнѣаш, намѣнѧеш, намѣнаешнамѣнꙗтъ, намѣнꙗетъ, намѣнѣтъ, намѣнѣетъ, намѣнѣатъ, намѣнꙗть, намѣнꙗеть, намѣнѣть, намѣнѣеть, намѣнѣать, намѣнꙗт, намѣнꙗет, намѣнѣт, намѣнѣет, намѣнѣат, намѣнѧетъ, намѣнѧеть, намѣнѧет, намѣнаетъ, намѣнаеть, намѣнаетнамѣнꙗмъ, намѣнꙗемъ, намѣнѣмъ, намѣнѣемъ, намѣнѣамъ, намѣнꙗмь, намѣнꙗемь, намѣнѣмь, намѣнѣемь, намѣнѣамь, намѣнꙗм, намѣнꙗем, намѣнѣм, намѣнѣем, намѣнѣам, намѣнꙗмо, намѣнꙗемо, намѣнѣмо, намѣнѣемо, намѣнѣамо, намѣнѧемъ, намѣнѧемь, намѣнѧем, намѣнаемъ, намѣнаемь, намѣнаем, намѣнаемонамѣнꙗте, намѣнꙗете, намѣнѣте, намѣнѣете, намѣнѣате, намѣнѧете, намѣнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
намѣнꙗѭтъ, намѣнѣѭтъ, намѣнѣѫтъ, намѣнꙗѫтъ, намѣнѣѧтъ, намѣнꙗѧтъ, намѣнѣютъ, намѣнꙗютъ, намѣнꙗѭть, намѣнѣѭть, намѣнѣѫть, намѣнꙗѫть, намѣнѣѧть, намѣнꙗѧть, намѣнѣють, намѣнꙗють, намѣнꙗѭт, намѣнѣѭт, намѣнѣѫт, намѣнꙗѫт, намѣнѣѧт, намѣнꙗѧт, намѣнѣют, намѣнꙗют, намѣнѧютъ, намѣнѧють, намѣнѧют, намѣнаѫтъ, намѣнаѧтъ, намѣнаѫть, намѣнаѧть, намѣнаѫт, намѣнаѧтнамѣнꙗвѣ, намѣнꙗевѣ, намѣнѣвѣ, намѣнѣевѣ, намѣнѣавѣ, намѣнѧевѣнамѣнꙗта, намѣнꙗета, намѣнѣта, намѣнѣета, намѣнѣата, намѣнѧетанамѣнꙗте, намѣнꙗете, намѣнѣте, намѣнѣете, намѣнѣате, намѣнѧетенамѣнꙗ, намѣнѣ, намѣнѧ, намѣнанамѣнꙗ, намѣнѣ, намѣнѧ, намѣна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
намѣнꙗмъ, намѣнѣмъ, намѣнꙗмь, намѣнѣмь, намѣнꙗм, намѣнѣм, намѣнѧмъ, намѣнѧмь, намѣнѧм, намѣнамъ, намѣнамь, намѣнамнамѣнꙗте, намѣнѣте, намѣнѧте, намѣнатенамѣнꙗвѣ, намѣнѣвѣ, намѣнѧвѣ, намѣнавѣнамѣнꙗта, намѣнѣта, намѣнѧта, намѣнатанамѣнꙗхъ, намѣнѣхъ, намѣнꙗхь, намѣнѣхь, намѣнꙗх, намѣнѣх, намѣнѧхъ, намѣнѧхь, намѣнѧх, намѣнахъ, намѣнахь, намѣнахнамѣнꙗ, намѣнѣ, намѣнѧ, намѣна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
намѣнꙗ, намѣнѣ, намѣнѧ, намѣнанамѣнꙗхомъ, намѣнѣхомъ, намѣнꙗхомь, намѣнѣхомь, намѣнꙗхом, намѣнѣхом, намѣнꙗхмꙑ, намѣнѣхмꙑ, намѣнѧхомъ, намѣнѧхомь, намѣнѧхом, намѣнахомъ, намѣнахомь, намѣнахом, намѣнахмꙑнамѣнꙗсте, намѣнѣсте, намѣнѧсте, намѣнастенамѣнꙗшѧ, намѣнашѧ, намѣнѣшѧ, намѣнꙗшѫ, намѣнашѫ, намѣнѣшѫ, намѣнꙗша, намѣнѣша, намѣнꙗше, намѣнаше, намѣнѣше, намѣнꙗхѫ, намѣнѣхѫ, намѣнахѫ, намѣнѧшанамѣнꙗховѣ, намѣнѣховѣ, намѣнѧховѣ, намѣнаховѣнамѣнꙗста, намѣнѣста, намѣнѧста, намѣнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
намѣнꙗсте, намѣнѣсте, намѣнѧсте, намѣнастенамѣнꙗахъ, намѣнꙗхъ, намѣнꙗах, намѣнаахъ, намѣнахъ, намѣнаахь, намѣнахь, намѣнꙗхь, намѣнꙗх, намѣнаах, намѣнѧхъ, намѣнѧхь, намѣнѧхнамѣнꙗаше, намѣнꙗше, намѣнааше, намѣнаше, намѣнѧшенамѣнꙗаше, намѣнꙗше, намѣнааше, намѣнаше, намѣнѧшенамѣнꙗахомъ, намѣнꙗхомъ, намѣнаахомъ, намѣнахомъ, намѣнꙗахомь, намѣнꙗхомь, намѣнаахомь, намѣнахомь, намѣнꙗахом, намѣнꙗхом, намѣнаахом, намѣнахом, намѣнѧхомъ, намѣнѧхомь, намѣнѧхомнамѣнꙗашете, намѣнꙗшете, намѣнꙗасте, намѣнꙗсте, намѣнаашете, намѣнашете, намѣнаасте, намѣнасте, намѣнѧшете, намѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
намѣнꙗахѫ, намѣнꙗхѫ, намѣнꙗахѹ, намѣнꙗхѹ, намѣнаахѫ, намѣнахѫ, намѣнаахѹ, намѣнахѹ, намѣнѧхѹнамѣнꙗаховѣ, намѣнꙗховѣ, намѣнааховѣ, намѣнаховѣ, намѣнѧховѣнамѣнꙗашета, намѣнꙗшета, намѣнꙗаста, намѣнꙗста, намѣнѧшета, намѣнѧста, намѣнаашета, намѣнашета, намѣнааста, намѣнастанамѣнꙗашете, намѣнꙗшете, намѣнꙗасте, намѣнꙗсте, намѣнѧшете, намѣнѧсте, намѣнаашете, намѣнашете, намѣнаасте, намѣнасте
намѣнꙗт -намѣнꙗѭ -намѣнꙗш несв Назовавам, споменавам ѹвѣдѣвъша же многашд намѣнꙗнаꙗ славънаꙗ мѫжа. саторннъ  ѹктор прстѫпьша къ прѣподобьнѹѹмѹ. молꙗста сꙙ да ю не оставтъ С 203.10 Изч С Гр μνημονεύω Нвб Срв наменя диал Дюв НГер ЕтМл