Исторически речник
непогон҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
непогон҄еньство, непогон҄енъство, непогон҄енствонепогон҄еньства, непогон҄енъства, непогон҄енстванепогон҄еньствѹ, непогон҄енъствѹ, непогон҄енствѹнепогон҄еньствомь, непогон҄енъствомь, непогон҄енствомь, непогон҄еньствомъ, непогон҄енъствомъ, непогон҄енствомънепогон҄еньствѣ, непогон҄енъствѣ, непогон҄енствѣнепогон҄еньства, непогон҄енъства, непогон҄енства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
непогон҄еньствъ, непогон҄енъствъ, непогон҄енествъ, непогон҄еньствь, непогон҄енствь, непогон҄еньстъвь, непогон҄енстъвь, непогон҄еньстьвь, непогон҄енстьвьнепогон҄енрьствомъ, непогон҄енъствомъ, непогон҄енствомъ, непогон҄еньствомь, непогон҄енъствомь, непогон҄енствомьнепогон҄еньствꙑ, непогон҄енъствꙑ, непогон҄енствꙑнепогон҄еньствѣхъ, непогон҄енъствѣхъ, непогон҄енствѣхъ, непогон҄еньствѣхь, непогон҄енъствѣхь, непогон҄енствѣхьнепогон҄еньствѣ, непогон҄енъствѣ, непогон҄енствѣнепогон҄еньствѹ, непогон҄енъствѹ, непогон҄енствѹ
NnDu
непогон҄еньствома, непогон҄енъствома, непогон҄енствома
непогон҄ень -ꙗ ср Опрощение, освобождаване от преследване или наказание тако  мꙑ длъжьн смъ грѣшьн. пртешт къ ꙁбавтелю  въꙁъмат отъ н҄его непогон҄ен грѣховъ нашхъ С 390.25 Изч С Гр συγχώρησις непогон҄ен Нвб Срв гонение ОА ВА РБЕ