Исторически речник
недѣланъ  
недѣланъ -ꙑ прил 1. Необработен, необработваем, пустеещ ѹбо сѧ бѣж ... на непроходънѫѭ же ꙁемⷧл҄ѭ.  на беꙁводънѫѭ.  недѣланѫ. на неже къ не жветъ СЕ 55а 4 2. В християнството — който е претворен от Бога без участието на човека вдѣшꙙ лаꙁара ѹхода сьмрьт бвъша. слꙑшашꙙ по морѹ хожден. недѣлано внодат. нетꙙжаннѫѭ пштеѭ крьмл҄ен С 323.20 Изч СЕ С Гр ἀγεώργητος Нвб Срв не дялам ’не правя’ НГер РБЕ