Исторически речник
направт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
направтнаправлѭ, направлѧ, направѧ, направьѭ, направлюнаправшнаправтъ, направть, направтнаправмъ, направмь, направм, направмонаправте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
направѧтъ, направѧть, направѧтнаправвѣнаправтанаправтенаправнаправ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
направмъ, направмь, направмнаправтенаправвѣнаправтанаправхъ, направхь, направхнаправов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
направовнаправхомъ, направхомь, направхом, направхмꙑнаправстенаправшѧ, направшѫ, направша, направше, направхѫнаправховѣнаправста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
направстенаправлꙗахъ, направлꙗхъ, направьꙗхъ, направлѣахъ, направлѣхъ, направѣахъ, направѣхъ, направлѧахъ, направлѧхъ, направѧахъ, направѧхъ, направлꙗахь, направлꙗхь, направьꙗхь, направлѣахь, направлѣхь, направѣахь, направѣхь, направлѧахь, направлѧхь, направѧахь, направѧхь, направлꙗах, направлꙗх, направьꙗх, направлѣах, направлѣх, направѣах, направѣх, направлѧах, направлѧх, направѧах, направѧхнаправлꙗаше, направлꙗше, направьꙗше, направлѣаше, направлѣше, направѣаше, направѣше, направлѧаше, направлѧше, направѧаше, направѧшенаправлꙗаше, направлꙗше, направьꙗше, направлѣаше, направлѣше, направѣаше, направѣше, направлѧаше, направлѧше, направѧаше, направѧшенаправлꙗахомъ, направлꙗхомъ, направьꙗхомъ, направлѣахомъ, направлѣхомъ, направѣахомъ, направѣхомъ, направлѧахомъ, направлѧхомъ, направѧахомъ, направѧхомъ, направлꙗахомь, направлꙗхомь, направьꙗхомь, направлѣахомь, направлѣхомь, направѣахомь, направѣхомь, направлѧахомь, направлѧхомь, направѧахомь, направѧхомь, направлꙗахом, направлꙗхом, направьꙗхом, направлѣахом, направлѣхом, направѣахом, направѣхом, направлѧахом, направлѧхом, направѧахом, направѧхомнаправлꙗашете, направлꙗшете, направьꙗшете, направлѣашете, направлѣшете, направѣашете, направѣшете, направлꙗасте, направлꙗсте, направьꙗсте, направлѣасте, направлѣсте, направѣасте, направѣсте, направлѧасте, направлѧсте, направѧасте, направѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
направлꙗахѫ, направлꙗхѫ, направьꙗхѫ, направлѣахѫ, направлѣхѫ, направѣахѫ, направѣхѫ, направлꙗахѹ, направлꙗхѹ, направьꙗхѹ, направлѣахѹ, направлѣхѹ, направѣахѹ, направѣхѹ, направлѧахѹ, направлѧхѹ, направѧахѹ, направѧхѹнаправлꙗаховѣ, направлꙗховѣ, направьꙗховѣ, направлѣаховѣ, направлѣховѣ, направѣаховѣ, направѣховѣ, направлѧаховѣ, направлѧховѣ, направѧаховѣ, направѧховѣнаправлꙗашета, направлꙗшета, направьꙗшета, направлѣашета, направлѣшета, направѣашета, направѣшета, направлꙗаста, направлꙗста, направьꙗста, направлѣаста, направлѣста, направѣаста, направѣста, направлѧаста, направлѧста, направѧаста, направѧстанаправлꙗашете, направлꙗшете, направьꙗшете, направлѣашете, направлѣшете, направѣашете, направѣшете, направлꙗасте, направлꙗсте, направьꙗсте, направлѣасте, направлѣсте, направѣасте, направѣсте, направлѧасте, направлѧсте, направѧасте, направѧсте
направт -направлѭ -направш св Насоча в някаква посока, по установеното правило просвѣтт сѣдꙙштѧѩ вь тьмѣ. ꙇ сѣн съмрътьнѣ. направт ногꙑ нашѧ на пѫть мренъ М Лк 1.79 З стопꙑ моѩ направ по словес твоемѹ СП 118.133 беꙁ беꙁаконеньѣ тѣхъї направіхъ СП 58.5 прде їс въꙁскатъ  направтъ ꙁгꙑбъше. а с ꙁгꙑбъшмъ благодѣтелꙗ погѹбт штѫтъ С 402.19 Изч М З СП С Гр κατευϑύνω κατορϑόω σῴζω направіт Нвб направя НГер Дюв ЕтМл НТ ЕтМл