Исторически речник
надѣꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
надѣꙗт сѧнадѣѭ, надѣѫ, надѣѧ, надѣюнадѣш, надѣаш, надѣѣшнадѣтъ, надѣатъ, надѣѣтъ, надѣть, надѣать, надѣѣть, надѣт, надѣат, надѣѣтнадѣмъ, надѣамъ, надѣѣмъ, надѣмь, надѣамь, надѣѣмь, надѣм, надѣам, надѣѣм, надѣмо, надѣамо, надѣѣмонадѣмъ, надѣамъ, надѣѣмъ
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
надѣѭтъ, надѣѫтъ, надѣѧтъ, надѣютъ, надѣѭть, надѣѫть, надѣѧть, надѣють, надѣѭт, надѣѫт, надѣѧт, надѣютнадѣвѣ, надѣавѣ, надѣѣвѣнадѣта, надѣата, надѣѣтанадѣте, надѣате, надѣѣтенадѣнадѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
надѣмъ, надѣмь, надѣмнадѣтенадѣвѣнадѣтанадѣъ, надѣахъ, надѣхь, надѣахь, надѣх, надѣахнадѣ, надѣа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
надѣ, надѣанадѣхомъ, надѣахомъ, надѣхомь, надѣахомь, надѣхом, надѣахом, надѣхмꙑ, надѣахмꙑнадѣсте, надѣастенадѣшѧ, надѣашѧ, надѣшѫ, надѣашѫ, надѣша, надѣаша, надѣше, надѣаше, надѣхѫ, надѣахѫнадѣховѣъ, надѣаховѣнадѣста, надѣаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
надѣсте, надѣастенадѣꙗхъ, надѣахъ, надѣꙗхь, надѣахь, надѣꙗх, надѣах, надѣѧхъ, надѣѧхь, надѣѧхнадѣꙗше, надѣаше, надѣѧшенадѣꙗше, надѣаше, надѣѧшенадѣꙗхомъ, надѣахомъ, надѣꙗхомь, надѣахомь, надѣꙗхом, надѣахом, надѣѧхомъ, надѣѧхомь, надѣѧхомнадѣꙗшете, надѣашете, надѣꙗсте, надѣасте, надѣѧшете, надѣѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
надѣꙗхѫ, надѣахѫ, надѣꙗхѹ, надѣахѹ, надѣѧхѹнадѣꙗховѣ, надѣаховѣ, надѣѧховѣнадѣꙗшета, надѣашета, надѣꙗста, надѣаста, надѣѧшета, надѣѧстанадѣꙗшете, надѣашете, надѣꙗсте, надѣасте, надѣѧшете, надѣѧсте
надѣꙗт сѧ -надѣѭ сѧ -надѣш сѧ несв 1. Надявам се, храня надежда ꙇродъ же вдѣвъ са радъ бꙑстъ ѕѣло. бѣ бо желѣѩ отъ мъногъ врѣменъ вдѣт. ꙁане слꙑшааше мънога о немь. ꙇ надѣаше сѧ ꙁнамене етеро вдѣт отъ него бꙑваемо М Лк 23.8 З мꙑ же надѣемь сѧ ѣко сь естъ хотѧ ꙇлѣ ꙁбавт М Лк 24.21 З А О ꙇс же обращъ с рее надѣꙇ с дъщ. вѣра твоꙗ спетъ т  спе с жена отъ того аса СК Мт 9.22  гла ꙇмъ ꙇс. надѣте с ꙗко аꙁъ есмь  не боꙇте с СК Мт 14.27 помлѹꙇ мѩ бже помꙇлѹꙇ мѩ. ѣко на тѩ ѹпьва дша моѣ.  на сѣнъ крꙇлѹ твоею надѣѭ сѩ доꙇже прѣꙇдетъ беꙁаконенье СП 56.2 добро естъ надѣѣт сѩ гѣ. неже надѣѣт сѩ на лвка СП 117.8 аꙁъ же на млость твоѭ надѣахъ сѧ. въꙁдрадѹетъ сѧ срце мое о спнь твомь СЕ 74а 5 надѣѭще сѧ м мн Надяващите се; онези, които имат надежда іако надеждꙙ го бѣсꙑ съплетенꙑ сѫтъ. ѧже несъврьшенꙑ сѫштꙙ. несъвръшенꙑ творꙙтъ надѣѭштꙙѧ сꙙ на нꙙ С 158.16 2. Предвиждам, предполагам  положь главѫ своѭ на колѣнѹ плака по нхъ. надѣѧ сѧ ꙗко ньсоже добра мъ бѫдетъ С 38.5 М З А СК О СП СЕ С Гр ἐλπίζω πείϑομαι ϑαρσέω προσδοκάω νομίζω προσέχω προσδέχομαι Нвб надеям се, надея се диал остар ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА