Исторически речник
наложт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
наложтналожѫ, наложѹналожшналожтъ, наложть, наложтналожмъ, наложмь, наложм, наложмоналожте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
наложѧтъ, наложѧть, наложѧтналожвѣналожтаналожтеналожналож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
наложмъ, наложмь, наложмналожтеналожвѣналожтаналожхъ, наложхь, наложхналож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
наложналожхомъ, наложхомь, наложхом, наложхмꙑналожстеналожшѧ, наложшѫ, наложша, наложше, наложхѫналожховѣналожста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
наложстеналожаахъ, наложахъ, наложаахь, наложахь, наложаах, наложахналожааше, наложашеналожааше, наложашеналожаахомъ, наложахомъ, наложаахомь, наложахомь, наложаахом, наложахомналожаашете, наложашете, наложаасте, наложасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
наложаахѫ, наложахѫ, наложаахѹ, наложахѹналожааховѣ, наложаховѣналожаашета, наложашета, наложааста, наложастаналожаашете, наложашете, наложаасте, наложасте
наложт -наложѫ -наложш св 1. Наслагам, натрупам то слꙑшавъ ꙁлѣꙁъ  аб налож крадѫ велкѫ.  лѣвѫѭ своѭ рѫкѫ въꙁлож на огн҄ь С 516.13 Натоваря [животно]. томѹ же отъшъдъшѹ. прде ловѣкъ нѣкто неꙁнамъ съпроста къ старьцѹ мѣѧ осьлꙙ многъ благꙑн҄ь наложено С 291.5 2. Наложа, поставя [вериги, окови] повелѣ же аб комсъ. вергꙑ мѹ наложвъше на вꙑѭ. прѣдат  дьвѣва вонома С 223.23 слꙑшавъ же то кнꙙꙁъ повелѣ въсадіт ꙗ въ темнцѫ.  вергꙑ наложіт ма на вꙑѭ.  на рѫцѣ  на ноꙁѣ С 181.23 ꙁатворта  вь темнц съ вьсѣкоѭ скръбьѭ.  вергꙑ наложта на вꙑѭ мѹ С 195.22 Образно. юда црь моі. моавъ конобъ ѹпъваньѣ моего. на дѹмѣѭ наложѫ сапогъ моі. мнѣ іноплеменъніці покорішѩ сѩ СП 107.10 Изч СП С Гр ἀνάπτω φορτόω περιβάλλω ἐκτείνω [вар. ἐπιβάλλω] наложіт Нвб наложа ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА