Исторически речник
настат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
настатнастанѫ, настанѹнастанешнастанетъ, настанеть, настанетнастанемъ, настанемь, настанем, настанемонастанете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
настанѫтъ, настанѹтъ, настанѫть, настанѹть, настанѫт, настанѹтнастаневѣнастанетанастанетенастаннастан
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
настанѣмъ, настанѣмь, настанѣмнастанѣтенастанѣвѣнастанѣтанастахъ, настахь, настахнаста
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
настанастахомъ, настахомь, настахом, настахмꙑнастастенасташѧ, насташѫ, насташа, насташе, настахѫнастаховѣнастаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
настастенастанѣахъ, настанѧхъ, настанѣахь, настанѧхь, настанѣах, настанѧхнастанѣаше, настанѧшенастанѣаше, настанѧшенастанѣахомъ, настанѧхомъ, настанѣахомь, настанѧхомь, настанѣахом, настанѧхомнастанѣашете, настанѣасте, настанѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
настанѣахѫ, настанѣахѹ, настанѧхѹнастанѣаховѣ, настанѧховѣнастанѣашета, настанѣаста, настанѧстанастанѣашете, настанѣасте, настанѧсте
настат -настанѫ -настанеш св 1. За време, случка, събитие — настана, започна, настъпя се бо наста врѣмѧ праꙁденъствѹ нашемѹ СЕ 1b 12 наста дѹшевьнꙑ крьмь. рѣшт прѣрѣканьꙗ ю С 474.17 наста скомꙑ.  самъ їс дѣаше с нма С 474.20 пон҄еже ... коньна бꙑстъ. вьскрѣшень наста С 487.26 2. Прич. мин. деят. като прил. наставꙑ ᾿επιούσιος Който е свързан с настъпилия момент хлѣбъ нашъ наставъшааго дьне. даждъ намъ дънесь М Мт 6.11, Изч М СК СЕ С Гр ἐφίστημι προχωρέω Нвб настана ОА НГер Бот Дюв ВА АК НТ ДА БТР ЕтМл РРОДД